Τμήμα Διοικησης Επιχειρήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σκοπός του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η παροχή επιστημονικής γνώσης σε θέματα που άπτονται της διοίκησης των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα τόσο ποιοτικής όσο και ποσοτικής προσέγγισης, τα οποία καθιστούν τους πτυχιούχους ικανούς να αναλύουν και να κατανοούν τη λειτουργία των επιχειρήσεων στο σύγχρονο περιβάλλον αλλά και να εντοπίζουν τις πολιτικές και πρακτικές που βελτιστοποιούν την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά τους.

Το πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να επιλέξουν έναν αριθμό μαθημάτων από δύο ομάδες (άξονες), τη Διοίκηση Υπηρεσιών και την Ψηφιακή Διοίκηση. Επίσης προστίθενται μαθήματα που βοηθούν τους φοιτητές στην απόκτηση ευρύτερων δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στον επαγγελματικό βίο τους.

Για την απόκτηση του πτυχίου (από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23) απαιτείται επιτυχής εξέταση σε 36 υποχρεωτικά μαθήματα και σε 12 μαθήματα επιλογής. Εναλλακτικά, στο 8ο εξάμηνο σπουδών, ο φοιτητής αντί ενός μαθήματος επιλογής δύναται να εκπονήσει την Πτυχιακή Εργασία. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές μπορούν να εργαστούν είτε ως στελέχη, επιχειρήσεων, οργανισμών του δημόσιου και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, είτε να συνεχίσουν τους σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Νέο πρόγραμμα Σπουδών (φοιτητές με εισαγωγή από 2022-2023)

Κωδ Μαθήματα Ώρες/εβδ. ECTS  
Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου
101 Αρχές Διοίκησης 4 5  
102 Ελληνική και Ευρωπαϊκή Οικονομία 4 5  
103 Μαθηματικά I 4 5  
104 Μικροοικονομική 4 5  
105 Πληροφορική Ι 4 5  
106 Αστικό Δίκαιο 4 5  
         
    24 30  
Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα εαρινού εξαμήνου
201 Αρχές Μάρκετινγκ 4 5  
202 Λογιστική Ι 4 5  
203 Στατιστική I 4 5  
204 Μακροοικονομική 4 5  
205 Πληροφορική ΙΙ 4 5  
206 Εμπορικό Δίκαιο 4 5  
         
    24 30  
Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου
301 Κριτική Σκέψη και Ανάπτυξη Ακαδημαϊκών Δεξιοτήτων 4 5  
302 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι 4 5  
303 Διοικητική Λογιστική 4 5  
304 Μαθηματικά II 4 5  
305 Διοίκηση Λειτουργιών 4 5  
306 Ποσοτικές Μέθοδοι 4 5  
         
    24 30  
Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα εαρινού εξαμήνου
401 Αποτελεσματική Μάθηση και Ακαδημαϊκή Ανάπτυξη 4 5  
402 Οργανωσιακή Συμπεριφορά 4 5  
403 Στατιστική II 4 5  
404 Στρατηγική Διοίκηση 4 5  
405 Διοίκηση Υπηρεσιών 4 5  
406 Διοίκηση Έργων 4 5  
         
    24 30  
    96 120  
         
Ε΄ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου
501 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 4 5  
502 Διοίκηση Οργανωσιακών Αλλαγών 4 5  
503 Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ 4 5  
         
    12 15  
Ε΄ΕΞΑΜΗΝΟ: Μαθήματα Επιλογής (επιλέγω 3 )
504 Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 4 5  
505 Διοίκηση Μονάδων Υγείας 4 5  
506 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 4 5  
507 Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 4 5  
508 Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Κοινωνικά Δίκτυα 4 5  
509 Επιχειρηματική Αναλυτική 4 5  
         
    24 30  
ΣΤ΄ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα εαρινού εξαμήνου
601 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 4 5  
602 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 4 5  
603 Λογιστική ΙΙ 4 5  
         
    12 15  
ΣΤ΄ΕΞΑΜΗΝΟ: Μαθήματα Επιλογής (επιλέγω 3 )
604 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 4 5  
605 Αγορές Αγροδιατροφικών προϊόντων 4 5  
606 Επιχειρησιακές Επικοινωνίες 4 5  
607 Εμπορικό δίκαιο και ψηφιακός μετασχηματισμός 4 5  
608 Εφαρμογές Επιχειρηματικής Αναλυτικής 4 5  
609 Ψηφιακός Μετασχηματισμός 4 5  
         
    24 30  
Ζ΄ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου
701 Οργάνωση Χαρτοφυλακίου 4 5  
702 Εταιρική Διακυβέρνηση 4 5  
703 Διοίκηση Ποιότητας 4 5  
         
    12 15  
Ζ΄ΕΞΑΜΗΝΟ: Μαθήματα Επιλογής (επιλέγω 3 )
704 Ηγεσία 4 5  
705 Συμπεριφορά Καταναλωτή 4 5  
706 Τεχνητή Νοημοσύνη και Μεγάλα Δεδομένα στις Επιχειρήσεις 4 5  
707 Ψηφιακή Οικονομία 4 5  
         
    16 20  
Η΄ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα εαρινού εξαμήνου
801 Δημόσια Διοίκηση 4 5  
802 Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 4 5  
803 Ψηφιακή και Αστική Καινοτομία 4 5  
         
         
    12 15  
Η΄ΕΞΑΜΗΝΟ: Μαθήματα Επιλογής (επιλέγω 3 )
804 Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων 4 5  
805 Διοίκηση Πωλήσεων και Πελατειακών Σχέσεων 4 5  
806 Επιχειρησιακές Προβλέψεις 4 5  
807 Ευέλικτες Μέθοδοι Διοίκησης 4 5  
808 Πτυχιακή Εργασία 4 5  
         
    24 25  

 

 

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

 

 

Μαθηματικά I  ——————————-  Μαθηματικά II

3ο —— 5ο

 

Λογιστική Ι  ———————————— Λογιστική ΙΙ

2ο —— 6ο

 

Στατιστική I ————————————- Στατιστική II

2ο —— 4ο

 

Χρημ/οικονομική Διοίκηση Ι —-Χρημ/νομική Διοίκηση ΙΙ

3ο —— 5ο

Η Ξένη Γλώσσα ως μάθημα προσφέρεται προαιρετικά, και οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να το δηλώσουν και να το παρακολουθήσουν στο τέταρτο εξάμηνο σπουδών με δύο ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως και βάρος 2 ECTS. Ο βαθμός καταχωρείται στο παράρτημα διπλώματος μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του και τέταρτου εξαμήνου διδασκαλίας τους και ο βαθμός είναι ίσος με το βαθμό της εξέτασης στο τέλος του τετάρτου εξαμήνου.

Μαθήματα για τη χορήγηση βεβαίωσης γνώσης χρήσης Η/Υ: Οι φοιτητές για να αποκτήσουν τη βεβαίωση γνώσης χρήσης Η/Υ θα πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς τέσσερα μαθήματα που έχουν σχετικό γνωστικό αντικείμενο. Τα μαθήματα αυτά είναι: Πληροφορική Ι, Πληροφορική ΙΙ, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και ένα οποιοδήποτε μάθημα της ομάδας μαθημάτων της Ψηφιακής Διοίκησης.

Η Πρακτική Άσκηση προσφέρεται προαιρετικά, και οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να τη δηλώσουν και να συμμετάσχουν σε αυτή στο 6ο εξάμηνο σπουδών, για διάρκεια 2 μηνών, με 4-8 ώρες απασχόλησης την ημέρα και με βάρος 3 ECTS. Ο βαθμός καταχωρείται στο παράρτημα διπλώματος μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της.

elΕλληνικά