Τμήμα Διοικησης Επιχειρήσεων

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

(Δημοσιευμένος κανονισμός: ΦΕΚ 6121/22.12.2021)

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων  της Σχολής Οικονομικών & Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Μεταδιδακτορικές Σπουδές

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων  έχει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις για την ενίσχυση του ερευνητικού έργου τη δυνατότητα να προσφέρει σπουδές μεταδιδακτορικού επιπέδου στα γνωστικά αντικείμενα, τα οποία εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντά του.

Άρθρο 1

Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) παρέχει σε ενδιαφερόμενους ερευνητές τη δυνατότητα διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Βασικοί στόχοι της διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Δ.Ε. είναι ενδεικτικά οι κάτωθι:

  • Η δημιουργία υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας.

  • Η ανάπτυξη νέων ερευνητικών πεδίων στο Τμήμα, τα οποία είναι συναφή με το επιστημονικό πεδίο της διδακτορικής διατριβής του/της ερευνητή/τριας.

  • Η συμβολή στην κάλυψη ερευνητικών αναγκών του Τμήματος.

  • Η προσέγγιση και επίλυση ειδικών ερευνητικών προβλημάτων που απασχολούν το Τμήμα Δ.Ε.

  • Η επίτευξη περαιτέρω αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής των ερευνητών/τριών σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν το Τμήμα.

  • Η μεταφορά τεχνογνωσίας.

  • Η ενίσχυση επιστημόνων, ώστε να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης και την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών.

  • Η ανάδειξη της ποιότητας και του ακαδημαϊκού κύρους του ερευνητικού έργου του Τμήματος Δ.Ε., καθώς και η διεθνής διάκρισή του.

Άρθρο 2

Γενικές διατάξεις

Η μεταδιδακτορική έρευνα είναι μια πρωτότυπη επιστημονική εργασία με την έννοια ότι οφείλει να συμβάλλει, με την παραγωγή νέας γνώσης, στο γνωστικό πεδίο στο οποίο εντάσσεται.

Η μεταδιδακτορική έρευνα πρέπει να είναι μια πρωτότυπη ερευνητική συμβολή και το αντικείμενό της να εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Τμήματος και των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύονται σε αυτό.

Άρθρο 3

Αρμόδια όργανα

Αρμόδιο όργανο για την έγκριση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας είναι η Συνέλευση του Τμήματος καθώς και οποιοδήποτε άλλο όργανο ορίζεται από σχετικούς νόμους και αποφάσεις της Συγκλήτου του Π.Θ.

Άρθρο 4

Υποψήφιοι Μεταδιδακτορικοί/ές ερευνητές/τριες

Οι υποψήφιοι για εκπόνηση μεταδιδακτορικών σπουδών – μεταδιδακτορικής έρευνας πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ισότιμου τίτλου σπουδών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής σε αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Δ.Ε.

Άρθρο 5

Υποβολή αίτησης εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Το Τμήμα Δ.Ε. δέχεται κατά τη διάρκεια όλου του έτους αιτήσεις για τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας από ερευνητή/τρια με την υποβολή αίτησης προς τη Συνέλευση του Τμήματος με τις εξής προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληροί ο/η ενδιαφερόμενος/η:

  1. Να διαθέτει αποδεδειγμένα υψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης και ισχυρό επιστημονικό προφίλ,

  1. Η πρότασή του/της να είναι επαρκής και σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του παρόντος Κανονισμού.

Υπάρχει και η δυνατότητα έκδοσης και δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας, η οποία εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση Καθηγητή/τριας αυτών.

Άρθρο 6

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Δ.Ε. κατ΄ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Έντυπη αίτηση υποψηφιότητας στην οποία αναφέρεται το θεματικό πεδίο της έρευνας και o/η Καθηγητής/τρια του Τμήματος υπό την επίβλεψη του/της οποίου/ας επιθυμεί ο/η ενδιαφερόμενος/η να εκπονήσει τη μεταδιδακτορική έρευνα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α).

  1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

  1. Αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

  1. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος (όταν προέρχεται από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού θα πρέπει να υπάρχει η αναγνώριση των τίτλων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

  1. Πιστοποίηση ξένης γλώσσας.

  1. Κατάλογο επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί εκ των οποίων Τουλάχιστον δύο (2) επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους (SCOPUSindexedμε ImpactFactor).

  1. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές από Καθηγητή του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή από ερευνητή αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού κάτοχο Διδακτορικού Διπλώματος.

  1. Ολοκληρωμένη ερευνητική πρόταση, στην οποία εκτίθενται ο σκοπός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα, το ακριβές αντικείμενο της μεταδιδακτορικής έρευνάς του, η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσει για να προσεγγίσει το αντικείμενο αυτό, η χρήση εργαστηριακού εξοπλισμού και υποδομών του Τμήματος, η προγενέστερη ερευνητική δραστηριότητα, όπως αυτή προκύπτει από τη σχετική βιβλιογραφία, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της έρευνας και η περιγραφή των παραδοτέων μετά το τέλος της έρευνας, όπου θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο δημοσιεύσεις-ανακοινώσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β).

  1. Σύμφωνη γνώμη από τον/την επιβλέποντα/ουσα Καθηγητή/τρια.

Άρθρο 7

Αξιολόγηση των αιτήσεων υποψηφιότητας

Η Γραμματεία του Τμήματος Δ.Ε. στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κάθε υποψηφιότητας, αρχειοθετεί και καταχωρεί τις αιτήσεις με αριθμό Πρωτοκόλλου. Η Συνέλευση ορίζει Επιτροπή Μεταδιδακτορικών Σπουδών, η οποία είναι αρμόδια να προβεί στον έλεγχο της πληρότητας όλων των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Η Επιτροπή εξετάζει, επίσης, τη συνάφεια της ερευνητικής πρότασης με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Τμήμα και προωθεί την πρόταση στη Συνέλευση του Τμήματος για την έγκρισή της.

Η Συνέλευση εξετάζει και αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος ιδίως τη συνάφεια των ερευνητικών προτάσεων των αιτούντων/ουσών με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Τμήμα, καθώς και τις ερευνητικές περιοχές που θεραπεύει ή επιθυμεί να θεραπεύσει το Τμήμα, τον σκοπό, τη διάρκεια, τις φάσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προτεινόμενου ερευνητικού έργου και την ανάγκη υλοποίησής του. Η Συνέλευση ορίζει τον Επιβλέποντα (μέλος Δ.Ε.Π.), υπεύθυνο για την καθοδήγηση και επίβλεψη της έρευνας. Είναι δυνατή η από κοινού ανάληψη επίβλεψης Μεταδιδακτορικής Έρευνας από δύο μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή από ένα μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος και ένα άλλου Τμήματος ή Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Η Γραμματεία του Τμήματος αναρτά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων στην ιστοσελίδα του Τμήματος και ενημερώνει τους/τις επιτυχόντες/ούσες και τους/τις καλεί να εγγραφούν στο Τμήμα.

Η Συνέλευση του Τμήματος έχει τη δυνατότητα να κοστολογεί και να χρεώνει τον/την μεταδιδακτορικό/ή ερευνητή/τρια για τη χρήση των αναγκαίων για τη μεταδιδακτορική έρευνα πόρων.

Το Τμήμα Δ.Ε. δεν έχει υποχρέωση αμοιβής ή καταβολής εξόδων μετακίνησης των μεταδιδακτορικών ερευνητών/τριών.

Οι μεταδιδακτορικοί/ές ερευνητές/τριες δύνανται να αιτούνται χρηματοδότησης αναφορικά με δράσεις που προβλέπονται βάσει αποφάσεων του Τμήματος Δ.Ε. ή της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών (Σ.Ο.Δ.Ε.) του Π.Θ., όπως π.χ. μερική χρηματοδότηση ανακοινώσεων σε αναγνωρισμένα διεθνή ανταγωνιστικά συνέδρια.

Προκειμένου να ανανεωθεί η ιδιότητα του/της μεταδιδακτορικού/ής ερευνητή/τριας, απαιτείται κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους η ετήσια αναφορά προόδου, την οποία συντάσσει ο/η υποψήφιος/α σε συνεργασία με τον/την επιβλέποντα/ουσα Καθηγητή/τρια και καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση. Σε περίπτωση που απαιτηθεί επιπλέον χρόνος, κατατίθεται αίτημα παράτασης από τον/την μεταδιδακτορικό/ή ερευνητή/τρια με την ανάλογη αιτιολόγηση και τη σύμφωνη γνώμη του/της εισηγητή/τριας- επιβλέποντος/ουσας Καθηγητή/τριας.

Άρθρο 8

Ορισμός Επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π.

Για τους υποψηφίους που γίνονται δεκτοί, η Συνέλευση ορίζει ένα επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. (Καθηγητή/τρια πρώτης βαθμίδας, Αναπληρωτή Καθηγητή/τρια ή μόνιμο/η Επίκουρο Καθηγητή/τρια), το οποίο αναλαμβάνει την επίβλεψη του έργου του/της υποψηφίου/ιας. Ως επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. της διεξαγωγής της μεταδιδακτορικής έρευνας ορίζεται το µέλος Δ.Ε.Π., το οποίο ανήκει στην ίδια ή συγγενή επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία ο υποψήφιος διεξάγει τη μεταδιδακτορική έρευνα.

Ο ανώτατος αριθμός μεταδιδακτορικών φοιτητών/τριών ανά μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος ορίζεται σε δύο (2).

Το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π., σε συνεργασία με τον υποψήφιο, ορίζει το θέμα της μεταδιδακτορικής έρευνας και μετά τη λήξη της υποβάλλει στη Συνέλευση μια έκθεση ερευνητικών αποτελεσμάτων που συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα. Επίσης, ρυθμίζει τον χώρο εργασίας του/της μεταδιδακτορικού/ής ερευνητή/τριας και καθοδηγεί την έρευνα μεταφέροντάς του/της επιστημονική εμπειρία και γνώση.

Η αλλαγή επιβλέποντος/ουσας ανήκει στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν αίτησης είτε του/της ερευνητή/τριας είτε του/της επιβλέποντος/ουσας στη Συνέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 9

Διάρκεια εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας

Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει το χρόνο της έρευνας από 1-2 έτη ανάλογα με το είδος της έρευνας, καθώς και το πιθανό χρηματοδοτικό πλαίσιο (πρόγραμμα, υποτροφία κ.λπ.). Παράταση της χρονικής διάρκειας της μεταδιδακτορικής έρευνας πέραν των δύο (2) ετών μπορεί να δοθεί, μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του Επιβλέποντος για την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου και με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Ο χρόνος ανάληψης υπολογίζεται από την τελευταία χρονική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Μέσα σε χρονικό διάστημα 4 μηνών από την αποδοχή της αίτησης, ο/η υποψήφιος οφείλει να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος, βεβαίωση της Επιτροπής Βιοηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Π.Θ. ή της Εσωτερικής Επιτροπής Δεοντολογίας του Τμήματος Δ.Ε.

Άρθρο 10

Επικουρικό έργο

Το Τμήμα Δ.Ε. δύναται να αναθέτει επικουρικά εκπαιδευτικό έργο στους μεταδιδακτορικούς/ές ερευνητές/τριες, που περιλαμβάνεται στα προγράμματά του στο πλαίσιο του πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, μετά από αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και εισήγηση του/της επιβλέποντος/ουσας, στο πλαίσιο του πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών. Το είδος του επικουρικού έργου εξαρτάται από τις ανάγκες των προγραμμάτων σπουδών, π.χ. διεξαγωγή και υποστήριξη μέρους των φροντιστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων φοιτητών στο σχετικό πεδίο, επιτήρηση εξετάσεων κ.λπ.

Άρθρο 11

Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας

1. Η μεταδιδακτορική έρευνα πρέπει να είναι πρωτότυπη και να αποτελεί συμβολή στην επιστημονική γνώση.

2. Το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. καθοδηγεί την έρευνα του μεταδιδάκτορα ερευνητή μεταφέροντάς του επιστημονική εμπειρία και γνώση.

3. Σε περίπτωση μη λειτουργικής συνεργασίας μεταξύ ερευνητή και Επιβλέποντος είναι δυνατή η αλλαγή Επιβλέποντος μετά από απόφαση της Συνέλευσης κατόπιν αίτησης είτε του ερευνητή είτε του Επιβλέποντος προς τη Συνέλευση του Τμήματος.

4. Ο μεταδιδάκτορας ερευνητής οφείλει να συμμετέχει ενεργά  στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, συμμετέχοντας σε διεθνή συνέδρια και σεμινάρια, στοχεύοντας στη διεθνή αναγνώριση της έρευνάς του με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών.

5. Ο Επιβλέπων καταθέτει ετησίως σε συνεργασία με τον μεταδιδάκτορα ερευνητή στην Συνέλευση του Τμήματος Έκθεση προόδου, όπου γράφει αναλυτικά την εξέλιξη της μεταδιδακτορικής έρευνας του ερευνητή.

Άρθρο 12

Ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας

Με την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας η συνεργασία του/της μεταδιδακτορικού/ής ερευνητή/τριας με το Τμήμα λήγει. Για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η διαδικασία και να παραδοθεί στον/στην μεταδιδακτορικό/ή ερευνητή/τρια το σχετικό πιστοποιητικό, πρέπει να έχουν υλοποιηθεί τουλάχιστον τα εξής:

  1. Να έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος της έρευνας, όπως έχει ορισθεί από την αρχή της.

  1. Να έχει γίνει δημόσια παρουσίαση από τον/την μεταδιδακτορικό/ή ερευνητή/τρια των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξήχθη στο Τμήμα.

  1. Να έχει κατατεθεί από τον/την μεταδιδακτορικό/ή ερευνητή/τρια με υπογραφή του/της επιβλέποντος/ουσας Καθηγητή/τριας τελική έκθεση για την έρευνα που διεξήχθη στο Τμήμα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ ή Δ).

  1. Να έχουν κατατεθεί αντίγραφα των δημοσιεύσεων οι οποίες αποτελούν προϊόν της μεταδιδακτορικής έρευνας σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια ή οι σχετικές βεβαιώσεις αποδοχής, όπως ορίστηκε στην αρχή της έρευνας.

Το πιστοποιητικό (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ ή Δ) δεν αποτελεί τίτλο σπουδών. Το υπογράφει ο/η Πρόεδρος του Τμήματος Δ.Ε., αφού λάβει την έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος. Στο πιστοποιητικό αναφέρονται το Ίδρυμα, το Τμήμα, το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο και ο τόπος καταγωγής του/της ερευνητή/τριας, το γνωστικό αντικείμενο της έρευνας και η χρονική περίοδος διεξαγωγής της.

Άρθρο 13

Παροχές προς τους/τις μεταδιδακτορικούς/ές ερευνητές/τριες

Στους/στις μεταδιδακτορικούς/ές ερευνητές/τριες κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας παρέχονται τα ακόλουθα:

  1. Η δυνατότητα να χρησιμοποιούν τον τίτλο του Τμήματος στα συνέδρια και τις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και στις αναρτήσεις σε ιστοσελίδες.

  1. Η πρόσβαση στα Εργαστήρια και στον εξοπλισμό του Τμήματος, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγουν.

  1. Η πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος και το δικαίωμα δανεισμού.

  1. Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΠΘ (Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας).

  1. Το πιστοποιητικό διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας με την ολοκλήρωση της έρευνας, όπως ορίζει ο παρών Κανονισμός.

Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές: (α)  Δεν επιτρέπεται να αμείβονται από πόρους προερχόμενους από την κρατική επιχορήγηση.  (β) Είναι δυνατό να αμείβονται από πόρους προερχόμενους από χρηματοδοτούμενα εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος. Επίσης είναι δυνατό να λαμβάνουν υποτροφία από εθνικούς ή διεθνείς φορείς και ιδρύματα. (γ) Δύνανται να αιτούνται χρηματοδότησης αναφορικά με δράσεις που προβλέπονται βάσει αποφάσεων του Τμήματος ή της Σχολής ή του Ιδρύματος.   (δ) Επίσης είναι δυνατό να μετέχουν στις διαδικασίες χορήγησης Βραβείων Έρευνας για το Ακαδημαϊκό Προσωπικό του Ιδρύματος, όπως αυτές καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος και τις αποφάσεις της Συγκλήτου.

Άρθρο 14

Υποχρεώσεις των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Οι μεταδιδακτορικοί/ές ερευνητές/τριες οφείλουν:

–          Να υποβάλλουν ετήσια έκθεση προόδου.

–          Να αναφέρουν τα στοιχεία του Τμήματος Δ.Ε. του Π.Θ. ως ακαδημαϊκή στέγη τους (academicaffiliation) σε κάθε δημοσίευμά τους, το οποίο είναι προϊόν της μεταδιδακτορικής έρευνας, καθώς και το ερευνητικό Εργαστήριο του Τμήματος στο οποίο έχουν ενταχθεί.

–          Να δηλώνουν αν η μεταδιδακτορική έρευνα χρηματοδοτείται από προγράμματα ή φορείς και να προσκομίζουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν τόσο τα οικονομικά όσο και τις υποχρεώσεις του/της μεταδιδακτορικού/ής ερευνητή/τριας έναντι του φορέα αυτού.

–          Να συμπεριφέρονται όπως αρμόζει σε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας σεβόμενοι/ες την παροχή ερευνητικής στέγης από το Πανεπιστήμιο.

–          Να τηρούν τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας του Π.Θ., καθώς και τις διατάξεις του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Θ.

Άρθρο 15

Μετακίνηση των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Σε περίπτωση μετακίνησης του επιβλέποντα μεταδιδακτορικού/ών ερευνητή/τών σε άλλο Τμήμα του Π.Θ., ο/οι μεταδιδακτορικός/οί ερευνητής/τρια που ο επιβλέποντας επέβλεπε, δύναται/νται να ζητήσουν την εγγραφή τους στο νέο Τμήμα του Π.Θ. υπό την επίβλεψη του μετακινηθέντος επιβλέποντα.

Άρθρο 16

Διαγραφή των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης είναι δυνατή η διαγραφή μεταδιδακτορικού/ής ερευνητή/τριας μετά από υποβολή αίτησης διαγραφής από τον/την ίδιο/α τον/την ενδιαφερόμενο/η ή τον/την επιβλέποντα/ουσα, όπως και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Μη τήρηση των υποχρεώσεών τους, όπως αυτές αναγράφονται στο άρθρο 8, όπως παραπάνω.

2. Προβαίνουν σε δράσεις οι οποίες ζημιώνουν ή εκθέτουν το Τμήμα, την Σχολή και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Άρθρο 17

Αξιολόγηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος θεσπίζονται κριτήρια αξιολόγησης της εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας. Μεταξύ των κριτηρίων της αξιολόγησης είναι: (α) ο αριθμός των δημοσιεύσεων που προέκυψαν στο πλαίσιο μεταδιδακτορικών ερευνών, (β) ο αριθμός των ανακοινώσεων σε διεθνή και εθνικά συνέδρια. Ο Μεταδιδακτορικός ερευνητής/τρια, πριν την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της Μεταδιδακτορικής του έρευνας πρέπει να έχει (α) αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ένα (1) τουλάχιστον διεθνές συνέδριο με κριτές και ανακοινωμένο ποσοστό αποδεκτών εργασιών (acceptancerate) και (β) μια (1) τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστολή αποδοχής της εργασίας προς δημοσίευση με θέμα που προέρχεται από την έρευνά του/της σε έγκριτο διεθνές περιοδικό με κριτές το οποίο να ανήκει σε ένα τουλάχιστον από τα αποδεκτά συστήματα καταλογογράφησης και σε μια τουλάχιστον από τις βάσεις Scopus, ABS, Web of Science, και SCIMAGO. Εναλλακτικά, η συμμετοχή σε ένα συνέδριο μπορεί να αντικατασταθεί με μία δημοσίευση σε έγκριτο διεθνές περιοδικό, όπως ορίζεται παραπάνω.

Πριν την απονομή του τίτλου, κατατίθεται στη Συνέλευση η Βεβαίωση του επιβλέποντος ότι ολοκληρώθηκε η εργασία, τεκμηριώνεται η πρωτοτυπία της και μνημονεύονται οι δημοσιεύσεις που προέκυψαν στο πλαίσιο της μεταδιδακτορικής έρευνας. Τα σχετικά στοιχεία κατατίθενται στο ερευνητικό αποθετήριο του ιδρύματος, στην Ο.Μ.Ε.Α του Τμήματος και λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση του Τμήματος. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές δεν καταβάλλουν δίδακτρα, το δε ίδρυμα, δεν είναι υποχρεωμένο να προβλέψει αμοιβή για τις υπηρεσίες τους σε αυτό.

Άρθρο 18

Κανονισμοί Λειτουργίας

  1. Από τη Συνέλευση του Τμήματος Δ.Ε. του Π.Θ. εγκρίνεται ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός που περιλαμβάνει εξειδικευμένο Κανονισμός Λειτουργίας Μεταδιδακτορικής Έρευνας αυτού, ο οποίος είναι σύμφωνος με τις κείμενες διατάξεις, διέπεται από τις γενικές αρχές του παρόντος Κανονισμού και περιλαμβάνει επιπλέον ειδικούς όρους που καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του Τμήματος και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα το οποίο δεν καλύπτεται από τον παρόντα Κανονισμό.

  1. Ο εξειδικευμένος αυτός Κανονισμός υποβάλλεται προς έγκριση στη Σύγκλητο .

Άρθρο 19

Ειδικές διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται από τον παρόντα Κανονισμό Μεταδιδακτορικής Έρευνας και τον εξειδικευμένο εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος, ρυθμίζονται με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α

Προς

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου/υποψήφιας…………………………………………

Όνομα Πατρός  …………………………………………………

Δ/νση κατοικίας …………………………………………………

Ταχ. Κωδ. …………………………

Αριθ. Δελτ. Ταυτ. …………………………Εκδ. Αρχή …………………………

Ημερομ. Έκδοσης …………………………

Τηλ. Επικοιν. …………………………        E-mail …………………………

2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακές Σπουδές

ΑΕΙ ή ΤΕΙ                  ΤΜΗΜΑ     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ          ΒΑΘΜΟΣ

ΑΠΟΚΤ. ΠΤΥΧ.

1. …………………             ……………          …………………..   ……………

…………………            ……………          …………………..   ……………

2. …………………             ……………          …………………..   ……………

…………………            ……………          …………………..   ……………

Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΑΕΙ ή ΤΕΙ                      ΤΜΗΜΑ            ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ           ΒΑΘΜΟΣ

1. …………………             ……………          …………………..   ……………

…………………            ……………          …………………..   ……………

2. …………………             ……………          …………………..   ……………

…………………            ……………          …………………..   ……………

Σημ. Αν κάποιο πτυχίο είναι από ΑΕΙ της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του ΔΟΑΤΑΠ

3. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

4. ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                              ΤΙΤΛΟΣ                     ΒΑΘΜΟΣ

ΕΤΟΣ ΕΓΚΡ.

1. …………………….         ………………………………………         ……………

…………………….         ………………………………………         ……………

2. …………………….         ………………………………………         ……………

…………………….         ………………………………………         ……………

3. …………………….         ………………………………………         ……………

…………………….         ………………………………………         ……………

5. ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

6. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

            ΓΛΩΣΣΑ                                    ΔΙΠΛΩΜΑ ή ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ

1. ……………………….                  ……………………………………….

……………………….                  ……………………………………….

2. ……………………….                  ……………………………………….

……………………….                  ……………………………………….

7. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ- ΕΜΠΕΙΡΙΑ

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

-Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ

-Επικυρωμένο αντίγραφο ΜΔΕ ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ

-Επικυρωμένο αντίγραφο ΔΔ ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ

-Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

-Πρόταση Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας σύμφωνα με το Υπόδειγμα Β.

…………… Αιτ…………….

Υπογραφή……………………………  Ημερομηνία …………………………………

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β

Προς

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ονοματεπώνυμο Ερευνητή/Ερευνήτριας……………………………….

Τίτλος Έρευνας ………………………………………………….

…………………………………………………….

Επιβλέπον Μέλος ΔΕΠ……………………………………………

Περιληπτική παρουσίαση της έρευνας (Αντικείμενο, στόχοι, μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα, βιβλιογραφία)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Ημερομηνία …………………

Εποπτεύον μέλος ΔΕΠ ………………………….. (υπογραφές)

Μεταδιδάκτορας ερευνητής/Μεταδιδάκτορα ερευνήτρια……………………..

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ……………………………………….

ΤΜΗΜΑ …………………………………

Αρ. Πρωτ.:                                                                                             Βόλος, …………

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Βεβαιώνουμε ότι  ο/η………..……………………….του …………….ολοκλήρωσε τη Μεταδιδακτορική του Έρευνα με τίτλο «……………………………………………………………», η οποία πραγματοποιήθηκε από……………..έως………………………… και χρηματοδοτήθηκε από ………………………………..(φορέας χρηματοδότησης).

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ………………                                                        ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ………

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ Π.Θ.

ΣΧΟΛΗ ……………………………………….

ΤΜΗΜΑ …………………………………

Αρ. Πρωτ.:                                                                                             Βόλος, …………

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Βεβαιώνουμε ότι  ο/η………..……………………….του …………….ολοκλήρωσε τη Μεταδιδακτορική του Έρευνα με τίτλο «……………………………………………………………», η οποία πραγματοποιήθηκε από……………..έως………………………… και χρηματοδοτήθηκε από ………………………………..(φορέας χρηματοδότησης).

Ο/Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

elΕλληνικά