Τμήμα Διοικησης Επιχειρήσεων

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) με έδρα την Λάρισα ιδρύθηκε με το Νόμο 4589/2019 (ΦΕΚ Α 13/29.01.2019, Άρθρο 22, παράγραφος 1δ) και λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2019. Με την ίδρυσή του, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων εντάχθηκε στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του ΠΘ η οποία επίσης ιδρύθηκε με το Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 A΄/29.01.2019, Άρθρο 21, παράγραφος 1ββ).

Σκοπός του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η παροχή επιστημονικής γνώσης σε θέματα που άπτονται της διοίκησης των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα τόσο ποιοτικής όσο και ποσοτικής προσέγγισης, τα οποία καθιστούν τους πτυχιούχους ικανούς να αναλύουν και να κατανοούν τη λειτουργία των επιχειρήσεων στο σύγχρονο περιβάλλον αλλά και να εντοπίζουν τις πολιτικές και πρακτικές που βελτιστοποιούν την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά τους. 

Το πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να επιλέξουν έναν αριθμό μαθημάτων από δύο ομάδες (άξονες), τη Διοίκηση Υπηρεσιών και την Ψηφιακή Διοίκηση. Επίσης προστίθενται μαθήματα που βοηθούν τους φοιτητές στην απόκτηση ευρύτερων δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στον επαγγελματικό βίο τους.

Η φοίτηση στο Τμήμα διαρκεί οκτώ εξάμηνα. Για την απόκτηση του πτυχίου (από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23) απαιτείται επιτυχής εξέταση σε 36 υποχρεωτικά μαθήματα και σε 12 μαθήματα επιλογής. Εναλλακτικά, στο 8ο εξάμηνο σπουδών, ο φοιτητής αντί ενός μαθήματος επιλογής δύναται να εκπονήσει την Πτυχιακή Εργασία. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές μπορούν να εργαστούν είτε ως στελέχη, επιχειρήσεων, οργανισμών του δημόσιου και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, είτε να συνεχίσουν τους σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Η Ξένη Γλώσσα ως μάθημα προσφέρεται προαιρετικά, και οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να το δηλώσουν και να το παρακολουθήσουν στο τέταρτο εξάμηνο σπουδών με δύο ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως και βάρος 2 ECTS. Ο βαθμός καταχωρείται στο παράρτημα διπλώματος μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του και τέταρτου εξαμήνου διδασκαλίας τους και ο βαθμός είναι ίσος με το βαθμό της εξέτασης στο τέλος του τετάρτου εξαμήνου.

Μαθήματα για τη χορήγηση βεβαίωσης γνώσης χρήσης Η/Υ: Οι φοιτητές για να αποκτήσουν τη βεβαίωση γνώσης χρήσης Η/Υ θα πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς τέσσερα μαθήματα που έχουν σχετικό γνωστικό αντικείμενο. Τα μαθήματα αυτά είναι: Πληροφορική Ι, Πληροφορική ΙΙ, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και ένα οποιοδήποτε μάθημα της ομάδας μαθημάτων της Ψηφιακής Διοίκησης.

Η Πρακτική Άσκηση προσφέρεται προαιρετικά, και οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να τη δηλώσουν και να συμμετάσχουν σε αυτή στο 6ο εξάμηνο σπουδών, για διάρκεια 2 μηνών, με 4-8 ώρες απασχόλησης την ημέρα και με βάρος 3 ECTS. Ο βαθμός καταχωρείται στο παράρτημα διπλώματος μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της.

elΕλληνικά