Τμήμα Διοικησης Επιχειρήσεων

Agile – Postgraduate Program

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Γενικές Πληροφορίες:

ΦΕΚ Ίδρυσης

ΦΕΚ Κανονισμού Λειτουργίας

Πιστοποίηση Προγράμματος 2024

Το εν λόγω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελεί την εξέλιξη και συνέχεια του ΠΜΣ στη Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων και θα λειτουργήσει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό του, αλλά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, όπως ισχύει και της αριθ. 216772/Ζ1 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 4334/τ. Β’/12-12-2017).

Αντικείμενο – Σκοπός

Σήμερα, οι ευέλικτες μέθοδοι διοίκησης (Agile Management) εξελίσσονται δυναμικά, καθώς δίνουν τη δυνατότητα στους οργανισμούς να επιτύχουν στους στόχους τους με λιγότερη γραφειοκρατία και με σύγχρονες τεχνικές. Προσελκύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο στον ιδιωτικό / δημόσιο τομέα, όσο και στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Συγκεκριμένα, τα έργα και οι οργανισμοί ακολουθούν ευέλικτες μεθόδους διοίκησης, ενώ επιχειρήσεις και οργανισμοί εστιάζουν σε μεθόδους διοίκησης μέσω έργων. Απόδειξη του γεγονότος αυτού αποτελεί η ύπαρξη πολλών και ιδιαίτερα δραστήριων επιστημονικών οργανισμών, αλλά και οι οργανισμοί που εξελίσσουν την επιστήμη της διοίκησης έργων που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη του γνωστικού πεδίου της ευέλικτης διοίκησης. Ταυτόχρονα, το σύγχρονο της θεματικής φέρει την ανάγκη για διαρκή παρακολούθηση και επικαιροποιημένη μάθηση.

elΕλληνικά