Τμήμα Διοικησης Επιχειρήσεων

ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΜΔ)

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Επικοινωνία: 

Διεθυντής: Λεωνίδας Ανθόπουλος, Καθηγητής (email: lanthopo@uth.gr)

Γραμματεία: Αργυρώ Γερακοπούλου (τηλ: 2410-684708, email: msc-agile@uth.gr)

Γενικές Πληροφορίες:

ΦΕΚ Ίδρυσης

ΦΕΚ Κανονισμού Λειτουργίας

Πιστοποίηση Προγράμματος 2024

Το εν λόγω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελεί την εξέλιξη και συνέχεια του ΠΜΣ στη Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων και θα λειτουργήσει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό του, αλλά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, όπως ισχύει και της αριθ. 216772/Ζ1 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 4334/τ. Β’/12-12-2017). 

Αντικείμενο – Σκοπός

Σήμερα, οι ευέλικτες μέθοδοι διοίκησης (Agile Management) εξελίσσονται δυναμικά, καθώς δίνουν τη δυνατότητα στους οργανισμούς να επιτύχουν στους στόχους τους με λιγότερη γραφειοκρατία και με σύγχρονες τεχνικές. Προσελκύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο στον ιδιωτικό / δημόσιο τομέα, όσο και στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Συγκεκριμένα, τα έργα και οι οργανισμοί ακολουθούν ευέλικτες μεθόδους διοίκησης, ενώ επιχειρήσεις και οργανισμοί εστιάζουν σε μεθόδους διοίκησης μέσω έργων. Απόδειξη του γεγονότος αυτού αποτελεί η ύπαρξη πολλών και ιδιαίτερα δραστήριων επιστημονικών οργανισμών, αλλά και οι οργανισμοί που εξελίσσουν την επιστήμη της διοίκησης έργων που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη του γνωστικού πεδίου της ευέλικτης διοίκησης. Ταυτόχρονα, το σύγχρονο της θεματικής φέρει την ανάγκη για διαρκή παρακολούθηση και επικαιροποιημένη μάθηση.

Αυτό ακριβώς το σκοπό της προσφοράς σύγχρονων μεταπτυχιακών σπουδών στο πλαίσιο των ευέλικτων μεθόδων διοίκησης καλύπτει το ΠΜΣ στις Ευέλικτες Μεθόδους Διοίκησης (ΠΜΣ ΕΔΜ), εστιάζοντας κυρίως στη γεωγραφική περιοχή της Θεσσαλίας και τις όμορες περιφέρειες. Συγκεκριμένα το ΠΜΣ ΕΔΜ αποσκοπεί:

 

  • στην εξειδίκευση αξιόλογων αποφοίτων των Ανωτάτων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων για την απασχόλησή τους σε οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα, αλλά και σε υπάρχουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αξιοποιώντας την επιστήμη της διοίκησης και συγκεκριμένα των ευέλικτων μορφών διοίκησης,

  • στον εκσυγχρονισμό των ίδιων των οργανισμών και των επιχειρήσεων, αλλά και στην εξασφάλιση της επιτυχίας των προγραμμάτων και των έργων με σκοπό την ανάπτυξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της χώρας γενικότερα,

  • στην προαγωγή των γνώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο του προγράμματος,

  • στην ανάπτυξη της έρευνας στα αντικείμενο των ευέλικτων μορφών διοίκησης, όπως και της διοίκησης έργων και της διοίκησης μέσω έργων,

  • στην προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου, και συμμετοχή σε ερευνητικά και ευρωπαϊκά προγράμματα διασύνδεσης, κινητικότητας, απόκτησης εμπειρίας ή επαγγελματικής αποκατάστασης.

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Ευέλικτες Μεθόδους Διοίκησης – (Μaster  in Agile Management. Το ΔΜΣ απονέμεται υπό την προϋπόθεση ότι ο μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια έχει επιτυχή εξέταση στα προβλεπόμενα από το οικείο πρόγραμμα σπουδών μαθήματα, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρόγραμμα και στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης Ιδρυμάτων  Εσωτερικού ή ομοταγών Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο. Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ συναφούς ειδικότητας, πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων, διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ με πενταετή (5) εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα. Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές.

Το ΠΜΣ ΕΔΜ απευθύνεται σε:

 

  • Στελέχη επιχειρήσεων, ειδικότερα αυτών που απασχολούνται στους τομείς διοίκησης και οικονομίας.

  • Στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. Υπουργεία, ΝΠΔΔ), των πανεπιστημίων και της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης.

  • Σύμβουλους αναπτυξιακών εταιρειών και μελετητικών γραφείων.

  • Μηχανικούς, αυτο-απασχολούμενους και απασχολούμενους σε επιχειρήσεις έντασης.

  • Ερευνητές και εκπαιδευτές (δευτεροβάθμιας, μετα-δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας και δια βίου εκπαίδευσης) σε διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών.

  • Πτυχιούχους όλων των Τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχους ΤΕΙ της ημεδαπής.

  • Όσους επιθυμούν να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους με ένα αναγνωρισμένης αξίας μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

 Χρονική Διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση του τίτλου

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΠΜΣ ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Η φοίτηση στο ΠΜΣ είναι πλήρης.

 Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ ΕΔΜ έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες σε κάθε περίπτωση διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα, τα οποία κατανέμονται στα δύο εξάμηνα (Α΄ και Β΄) και η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο Γ΄ Εξάμηνο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική, είτε δια ζώσης είτε από απόσταση, και η διδασκαλία γίνεται στην Ελληνική Γλώσσα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 90 πιστωτικών μονάδων, οι οποίες κατανέμονται στα διδασκόμενα μαθήματα και στη διπλωματική εργασία. Τα μαθήματα κορμού είναι συνολικά οκτώ (8) μαθήματα και αποτελούν το γνωστικό υπόβαθρο του ΠΜΣ. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7,5 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εκπονείται από όλους τους φοιτητές υποχρεωτικά στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους και αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Αναλυτικά η δομή του προγράμματος των μαθημάτων έχει ως εξής :

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥΑ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΔΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
Ευέλικτες μέθοδοι διοίκησης(ευέλικτες μέθοδοι διοίκησης, ευέλικτη διαχείριση έργων) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 7,5
Η επιστήμη της Διοίκησης Έργων, θεμελιώδεις έννοιες διοίκησης έργων, χαρτοφυλακίων και προγραμμάτων(Γενικά θέματα διοίκησης, κύκλος ζωής του έργου και του προγράμματος, εύρος του έργου, διαχείριση των μεγεθών του (χρόνος, κόστος και οικονομικά, ποιότητα, κίνδυνοι στα έργα), διοίκηση της συντήρησης του έργου) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 7,5
Εταιρική Στρατηγική και Ευελιξία(Στρατηγική και οργανισμός, στρατηγική έργων, διοίκηση-διεργασίες, πρότυπα και πλαίσια, εμπλεκόμενοι και συμφέροντα, έργα και προγράμματα/χαρτοφυλάκια, προετοιμασία του οργανισμού για αλλαγές) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 7,5
Δεξιότητες και εκπαίδευση στην ευελιξία(Επικοινωνία, ανάπτυξη δεξιοτήτων, διαχείριση γνώσης, διενέξεις και κρίσεις, διαπραγματεύσεις, DevOps τεχνικές μάθησης) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 7,5
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥΒ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΔΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
Δυναμική των Ομάδων και Ηγεσία(Οργανωσιακή συμπεριφορά, κουλτούρα, διοίκηση ομάδων) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 7,5
Σύγχρονες και ποσοτικές μέθοδοι(σύγχρονα συστήματα διοίκησης, επιχειρησιακή έρευνα, λήψη αποφάσεων) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 7,5
Οικονομική των επιχειρήσεων(χρηματοοικονομική διοίκηση, κοστολόγηση έργων, επιχειρηματικός κίνδυνος) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 7,5
Σεμινάρια Μεθοδολογίας Έρευνας(Ερευνητικές μέθοδοι και πρόταση θέματος ΜΔΕ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 7,5
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Διπλωματική εργασία, Ερευνητικές μέθοδοι και πρόταση θέματος ΜΔΕ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 30
ΣΥΝΟΛΟ   90

Εκτός από τη διδασκαλία μαθημάτων του ΠΜΣ, μπορεί να γίνονται και παράλληλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, όπως ημερίδες, συνέδρια, διαλέξεις, εκδόσεις βιβλίων και ειδικών μελετών, ανάληψη ερευνητικών προγραμμάτων, εκπαιδευτικές επισκέψεις και προπαρασκευαστικά εισαγωγικά μαθήματα.

Με την απόκτηση του ΔΜΣ είναι δυνατόν οι φοιτητές/τριες να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

 Γλώσσα Διδασκαλίας

H γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική. Δύναται να είναι και η Αγγλική. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία δύναται να εκπονηθεί και στην αγγλική γλώσσα.

Αριθμός Εισακτέων και διαδικασία επιλογής

Στόχος του ΠΜΣ είναι η διασφάλιση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών και η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών, πλήρως εξειδικευμένα.

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ΕΔΜ για την απόκτηση του ΔΜΣ ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) άτομα κατ΄ έτος. Δεκτοί στο ΠΜΣ γίνονται οι υποψήφιοι εκείνοι, οι οποίοι θα λάβουν το μεγαλύτερο συνολικό βαθμό καθώς και εκείνοι που θα ισοβαθμήσουν στην τελευταία θέση των επιτυχόντων.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πλέον του αριθμού επιτυχόντων ένας (1) υπότροφος του ΙΚΥ που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι προηγουμένως έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, γίνεται με βάση τη συνολική βαθμολογία, εκφραζόμενη σε εκατοστιαία κλίμακα από ένα [1] έως εκατό [100]. Η βαθμολογία διαμορφώνεται με τα κριτήρια που καθορίζει η Συνέλευση και που το καθένα από αυτά αποδίδεται με ποσοτικοποιημένο συντελεστή βαρύτητας, εκφραζόμενο επί τοις εκατό (100%) σε ακέραιο αριθμό και έχουν ως εξής

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
1. Βαθμός πτυχίου 35%
2. Αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας[1] 10%
3. Προϋπηρεσία στο αντικείμενο 10%
4. Αποδεδειγμένη γνώση του αντικειμένου 15%
5. Βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ 5%
6. Συνέντευξη 15%
7. Λοιπά προσόντα (γνώση Η/Υ, δημοσιεύσεις, γνώση άλλης ξένης γλώσσας, άλλη προϋπηρεσία  κλπ) 10%

* H επίδοση στη διπλωματική εργασία λαμβάνεται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών.

Δεκτοί στο ΠΜΣ γίνονται υποψήφιοι, οι οποίοι θα λάβουν το μεγαλύτερο συνολικό βαθμό.

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Στο ΠΜΣ ΕΔΜ διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

[1]Η τεκμηρίωση των ξένων γλωσσών και της γνώσης ΗΥ πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΣΕΠ.

Mobile App του ΠΜΣ

https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.dotsoft.teilarisaspms

https://apps.apple.com/gr/app/msc-pm-university-of-thessaly/id1441648403?ign-mpt=uo%3D4

elΕλληνικά