Τμήμα Διοικησης Επιχειρήσεων

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ποσοστά εισακτέων σπουδαστών

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 της Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013, τ. Β΄) το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.Π.ΑΙ.ΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.Π.ΑΙ.ΤΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013, τ. Β΄): Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κατά περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης.

Τρόπος Κατάταξης

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013, τ. Β’) η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις σε τρία μαθήματα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: 1 – 15 Νοεμβρίου (προηγείται σχετική ανακοίνωση)

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 1-20 Δεκεμβρίου (προηγείται σχετική ανακοίνωση)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΑίτηση και τα δικαιολογηγικά που αναφέρονται στην αίτηση. 

Εξεταζόμενα μαθήματα
1) 101 – Αρχές ΔιοίκησηςΕξεταστέα ύλη: Schermerhorn, J.R., & Bachrach, D. (2018) – ΕισαγωγήστοManagement (2ηΕλληνικήΈκδοση) Nicosia: BrokenHill.Κεφ.  1: Η Διοίκηση σήμεραΚεφ.  2: Η Διοίκηση από το Παρελθόν στο ΠαρόνΚεφ.  7: Προγραμματισμός και ΈλεγχοςΚεφ.  8: Διαδικασίες & Τεχνικές προγραμματισμούΚεφ.  9: Διαδικασίες και Συστήματα ΕλέγχουΚεφ. 10: Στρατηγική και Στρατηγική ΔιοίκησηΚεφ. 11: Οργανωτική Δομή και Οργανωτικός ΣχεδιασμόςΚεφ. 12: Οργανωσιακή κουλτούρα και οργανωσιακή αλλαγήΚεφ. 13: Διοίκηση Ανθρώπινων ΠόρωνΚεφ. 14: Ηγεσία και Ανάπτυξη Ηγετικών ΔεξιοτήτωνΚεφ. 15: Ατομική ΣυμπεριφοράΚεφ. 16: Θεωρία Παρακίνησης και ΠρακτικήΚεφ. 17: Ομάδες και Ομαδική ΕργασίαΚεφ. 19: Διοίκηση Λειτουργιών και Υπηρεσιών
2) 103 – Μαθηματικά ΙΕξεταστέα ύλη:Από τα παρακάτω, αλλά όχι αποκλειστικά συγγράμματα:Λουκάκης Μ. (2012) Πρόσκληση στα μαθηματικά οικονομικών και διοικητικών επιστημών, τόμος Α’, Θεσσαλονίκη: Σοφία.Bradley, T. (2014) Μαθηματικά για Οικονομικά και Διοίκηση, Αθήνα: Κριτική.JacquesI. (2017) Μαθηματικά των επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης, Λευκωσία: BrokenHillLtd.Πραγματική συνάρτηση μιας μεταβλητής (γραμμική, εκθετική, λογαριθμική).Μελέτη και γραφική παράσταση καμπυλών δευτέρου βαθμού (κύκλος, παραβολή, υπερβολή, έλλειψη).Μελέτη και γραφική παράσταση συναρτήσεων μιας μεταβλητής.Βελτιστοποίηση πραγματικών συναρτήσεων μιας μεταβλητής.Μερική Παράγωγος, Ολικό διαφορικό, Ολική παράγωγος.Βελτιστοποίηση πραγματικών συναρτήσεων πολλών μεταβλητών με και χωρίς περιορισμούς, μέθοδος πολλαπλασιαστών Lagrange.Πίνακες, Ορίζουσα πίνακα, επίλυση γραμμικών συστημάτων με τη μέθοδο Cramer.Συνθήκες δεύτερης τάξης στη βελτιστοποίηση συναρτήσεων πολλών μεταβλητών με χρήση Εσσιανού πίνακα,Αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα, Διαφορικές εξισώσεις και εξισώσεις διαφορών.
3) 104 – ΜικροοικονομικήΕξεταστέα ύλη: Θεωρία προσφοράς και ζήτησης. Ελαστικότητες (ζήτησης, προσφοράς, σταυροειδούς και εισοδηματικής ελαστικότητας).Επιλογή του καταναλωτή. Μεγιστοποίηση χρησιμότητας. Ανάλυση Εισοδηματικού περιορισμού  και καμπύλης αδιαφορίας.Παραγωγή στο βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Οριακό φυσικό προϊόν, ο νόμος της φθίνουσας οριακής απόδοσης. Οριακό προϊόν και οριακό κόστος. Μέση παραγωγικότητα. Συνολικό, μέσο και οριακό κόστος. Οι καμπύλες του μέσου μεταβλητού κόστους και του μέσου συνολικού κόστους σε σχέση με την καμπύλη του οριακού κόστους.Παραγωγή και κόστος στο Μακροχρόνιο ορίζοντα. Η καμπύλη του μακροχρόνιου συνολικού κόστους. Θετικές, αρνητικές και σταθερές οικονομίες κλίμακας.Η θεωρία του πλήρους ανταγωνισμού. Η καμπύλη ζήτησης μιας πλήρους ανταγωνιστικής επιχείρησης. Η καμπύλη του οριακού εσόδου μιας πλήρους ανταγωνιστικής επιχείρησης. Επίπεδο παραγωγής μιας επιχείρησης που επιθυμεί να μεγιστοποιήσει τα κέρδη. Η βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς μιας πλήρους ανταγωνιστικής επιχείρησης,Η θεωρία μονοπωλίου. Η διαφορά μεταξύ του κρατικού μονοπωλίου και του μονοπωλίου της αγοράς.Η πολιτική τιμών του μονοπωλίου. Η καμπύλη ζήτησης και προσφοράς του μονοπωλίου. Ο πλήρης ανταγωνισμός και το μονοπώλιο.Η θεωρία του μονοπωλιακού ανταγωνισμού. Η καμπύλη ζήτησης του μονοπωλίου. Ολιγοπώλιο. Καρτέλ. Η θεωρία της τεθλασμένης ζήτησης. Η θεωρία της ηγεσίας της τιμής.Κατανομή εισοδήματος και φτώχεια.ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ: Α) RogerArnold “ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ” Εκδ. Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ,Β) Οποιοδήποτε βιβλίο της Μικροοικονομικής.

elΕλληνικά