Τμήμα Διοικησης Επιχειρήσεων

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τα Επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχουν κυρωθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας την 26-03-2021 και έχουν σταλεί στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. 

Προεδρικά Διατάγματα Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Πτυχιούχων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων δύνανται να ασχοληθούν με αντικείμενα εργασίας όπως αυτά περιγράφονται στις επόμενες ενότητες, σύμφωνα με τις ακόλουθες κανονιστικές διατάξεις που αφορούν σε πτυχιούχους Τμημάτων Οικονομίας και Διοίκησης και κυρίως από τρία Προεδρικά Διατάγματα:
Α) Το Π.Δ. 475/1991 (176 Α΄) «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας ασκήσεως του».
Β) Το Π.Δ. 340/1998 (228 Α΄) «Περί επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού και της άδειας ασκήσεώς του».
Γ) Το Π.Δ. 38/2010 (78 Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις».
Περιγραφή Επαγγελματικών Δικαιωμάτων και πεδία εργασίας
Α. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας ασκήσεως του», Οικονομολογικό επάγγελμα συνιστούν οι κατ` επάγγελμα ασκούμενες δραστηριότητες οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την εφαρμογή των πορισμάτων της οικονομικής επιστήμης και πρακτικής στους διάφορους τομείς της εθνικής και διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας ή και την ανάπτυξη της οικονομικής επιστήμης και σκέψης. Ειδικότερα οι δραστηριότητες του οικονομολογικού επαγγέλματος που περιγράφονται στο Π.Δ. 475/1991 είναι:
1. Ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία οικονομικών φαινομένων, μεγεθών, η σύνταξη και υποβολή σχετικών μελετών και εκθέσεων προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικά φορείς οικονομικής δραστηριότητας.
2. Παροχή συμβουλών επί οικονομικών επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, χρηματο-πιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων προς φορείς οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και της Δημόσιας Διοίκησης.
3. Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων καθώς και φορέων οικονομικής δραστηριότητας του Δημόσιου Τομέα.
4. Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης, εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, σχεδιασμός κατάρτιση και υπογραφή Οικονομικών Καταστάσεων.
5. Παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και επιχειρήσεων για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών.
6. Σχεδιασμός στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων και ερευνών, επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία και γενικά επιστημονική και πρακτική αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην οικονομία, στα οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της παραγωγής, στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία.
7. Έλεγχος της διαχείρισης, των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων, επιχειρήσεων, Οργανισμών, Ιδρυμάτων και γενικά φορέων οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας ή διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και η σύνταξη – έκδοση των αναγκαίων και σχετικών πορισμάτων εκθέσεων και πιστοποιητικών.
8. Διδασκαλία των θεωριών, αρχών, μεθόδων και πορισμάτων της οικονομικής επιστήμης και σκέψης και της εφηρμοσμένης οικονομικής, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, εξαιρουμένων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος αποτελεί η ιδιότητα του μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1100/1980 (ΦΕΚ 295 Α΄), όπως ισχύει. Η άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος, χορηγείται με απόφαση της Κ.Δ. ή της αρμόδιας Τοπικής Διοίκησης Περιφερειακού Τμήματος του Ο.Ε.Ε., μετά από αιτιολογημένη εισήγηση τριμελούς επιτροπής.
Β. Επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2515/1997 «Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού» (ΦΕΚ 154 Α΄) και του Π.Δ. 340/1998 «Περί επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού και της άδειας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ 228 Α΄) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2771/1999 (ΦΕΚ 280 Α΄) και του άρθρου 17 του Ν. 3470/2006 (ΦΕΚ 132 Α΄), σύμφωνα με τις οποίες οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχουν το δικαίωμα της απόκτησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού.
Η άδεια χορηγείται επίσης από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.). Σύμφωνα με την περ. 2 της υποπαρ. Η 2 της παρ. Η του άρθρου πρώτου Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Η επαγγελματική ταυτότητα του Λογιστή Φοροτεχνικού διακρίνεται σε επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ και Β΄ τάξης».
Γ. Επιπλέον, στο Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315 Α΄) με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» θεσμοθετείται για τον Κλάδο ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού ότι: «1. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής».
Δ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχουν επίσης το δικαίωμα να συμμετέχουν στις διαδικασίες για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς εντάσσονται στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ80 Οικονομίας (παλιός κλάδος: ΠΕ09 Οικονομολόγων), σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α’).
Προκειμένου να μπορούν οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. με σκοπό το διορισμό τους στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, απαιτείται, είτε η πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 54 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), είτε η πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 36, παρ. 22, του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) και από το άρθρο 111 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄).

elΕλληνικά