Τμήμα Διοικησης Επιχειρήσεων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

1.  N.4589

2.  Πρόγραμμα Σπουδών ΤΔΕ

3.  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 228_ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ-ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΠΣ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ

4.  Τ.Δ.Ε.  Π.Θ. – ΠΡΑΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ (ΔΕ-ΤΕ) – ΩΦ4Ρ469Β7Ξ-ΑΔ8

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 5 του ν. 4589/2019 (Α΄13), οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος ΤΕΙ εισαγωγής τους, έχουν τη δυνατότητα αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο ΤΕΙ, να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το Πρόγραμμα σπουδών συγκεκριμένου Τμήματος του ΠΘ, στο οποίο μπορούν να ζητήσουν να ενταχθούν, και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.  Για την ένταξή τους υποβάλλουν σχετική αίτηση στη γραμματεία του Τμήματος με συνημμένο πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (περί ολοκλήρωσης όλων των υποχρεώσεων για τη λήψη πτυχίου ΤΕΙ και μη υπέρβασης της διάρκειας των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα). 

Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων οι φοιτητές προέρχονται από:

Α.    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Β.    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

και η αναγνώριση των μαθημάτων τους, γίνεται βάσει της αρ. 228/31-1-2020 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της αρ. πρωτ. 484/21-4-2021 (ΑΔΑ ΩΦ4Ρ469Β7Ξ-ΑΔ8) εκδοθείσας Πράξης του Προέδρου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS
Οργανωσιακή Συμπεριφορά Γ΄ 6
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων Ι Δ΄ 5
Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Ε΄ 6
Ηγεσία Ζ΄ 6
Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Η΄ 6
Διεθνής Χρηματοοικονομική Η΄ 6
Βιομηχανικό Μάρκετινγκ Η΄ 6
Διοίκηση Οργανωσιακών Αλλαγών Η΄ 6
Σύνολο 8 μαθημάτων 47 ECTS

elΕλληνικά