Τμήμα Διοικησης Επιχειρήσεων

Agile – Έγγραφα

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας_ΠΜΣ ΕΜΔ

Κανοvισμός σπουδών_ΠΜΣ ΕΜΔ

Κανονισμός δεοντολογίας_ΠΜΣ ΕΜΔ

Κανονισμός διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων φοιτητών_ΠΜΣ ΕΜΔ

Κανονισμός Λειτουργίας Θεσμού Ακαδημαικού Συμβουλου_ΠΜΣ ΕΜΔ

Οδηγός σπουδών_ΠΜΣ ΕΜΔ

Μαθησιακα αποτελέσματα 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

elΕλληνικά