Τμήμα Διοικησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Μέλη ΕΔΙΠ

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΕΔΙΠ

Δρ. Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος

ΕΔΙΠ

Θωμάς Πούλιος

ΕΔΙΠ Τηλέφωνο e-mail
Αχιλέας Αναγνωστόπουλος 2410-684625 anagnos@uth.gr
Θωμάς Πούλιος 2410-684591 thomaspoulios@uth.gr
elΕλληνικά