Τμήμα Διοικησης Επιχειρήσεων

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Διοίκησης Επιιχειρήσεων (Τ.Δ.Ε.) της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών (Σ.Ο.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.
Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του έχει εξειδικευτεί στην πρωτότυπη έρευνα και παραγωγή νέας γνώσης στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα. Παράλληλα, αποτελεί πιστοποίηση ουσιαστικού κύρους, καινοτομίας, επιστημονικής/επαγγελματικής αυτονομίας και σταθερής προσήλωσης στη διαμόρφωση νέων ιδεών
και διαδικασιών.
Στον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών αποτυπώνονται η δομή και οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τ.Δ.Ε. του Π.Θ., όπως αυτός καταρτίστηκε με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρίαση υπ’ αρ. 11/21-11-2019).

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τ.Δ.Ε. οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022 και των εν ισχύ σχετικών διατάξεων και αποφάσεων.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(δημοσιευμένος στο ΦΕΚ-2023-Τεύχος B-00885)

Έντυπα για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

elΕλληνικά