Τμήμα Διοικησης Επιχειρήσεων

Επιχειρηματική Αναλυτική

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1)    ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Σ.Ο.Δ.Ε.)

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΔΕ)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

509

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

4

5

 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

(2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

 

 

 

 

 

 

Γενικές Ικανότητες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα επιχειρεί να θέσει τα θεμέλια για την Ανάλυση Δεδομένων στο χώρο των επιχειρήσεων. Εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της ανάλυσης δεδομένων, της επιχειρηματικής ευφυΐας και της μηχανικής μάθησης, ενώ ενθαρρύνει την κριτική κατανόηση των υποθέσεων που στηρίζουν αυτές τις μεθοδολογίες και τις ηθικές και νομικές επιπτώσεις της ανάλυσης δεδομένων.

Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων, Μοντέλα ανάλυσης δεδομένων και εργαλεία BI/DA, Ηθικές και νομικές διαστάσεις της ανάλυσης δεδομένων, προβληματικά δεδομένα, Εισαγωγή στην Επιχειρηματική Ευφυΐα, Στατιστικά Εργαλεία, Οπτικοποίηση δεδομένων, Εισαγωγή στη Μηχανική Μάθηση, χρήση Παλινδρόμησης, Μεροληπτική διακύμανση και Trade-Off / Overfitting, ανάλυση δεδομένων σε Excel (Εργαλειοθήκη περιγραφικής Στατιστικής, Vlookups / Match & Index, Pivot Tables, Ανάλυση παλινδρόμησης, Χρήση Excel Macros, VBA Scripting

 

 

(4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Τ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

13

Εργαστηριακή Άσκηση

26

Μελέτη Βιβλιογραφίας

40

Εκπόνηση εργασιών

40

Προετοιμασία Εξέτασης

40

Τελική Εξέταση Εξαμήνου

2

  

ΣύνολοΜαθήματος

161

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

 

(5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

elΕλληνικά