Τμήμα Διοικησης Επιχειρήσεων

Agile – Πολιτική Ποιότητας

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος

Η πολιτική για τη διασφάλιση ποιότητας του ΤΔΕ είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτή του ΠΘ.   Βασικός μηχανισμός προώθησης της πολιτικής του Π.Θ. με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας αποτελεί το «Σχέδιο Πολιτικής του Ιδρύματος για τη Διασφάλιση Ποιότητας» με απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση 168/12-10-2021.

Το σχέδιο αυτό βασίζεται στη φιλοσοφία της προσφοράς υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης  στους  φοιτητές μέσω της προαγωγής  της  γνώσης  και  της έρευνας. Παράλληλα στοχεύει στην αναγνώριση και την ελκυστικότητα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων για την επόμενη δεκαετία σε εθνικό επίπεδο, καθώς και στη διεθνή αποδοχή του επιτελούμενου ερευνητικού του έργου του ΤΔΕ. Επίσης, περιλαμβάνει πολιτικές και μέτρα που αφορούν την ποιότητα και στην αριστεία παρακινώντας και δίνοντας την ευκαιρία σε φοιτητές, διδάσκοντες και διοικητικούς να αναδεικνύουν τις δυνατότητες και τις επιτυχίες τους σε όλους τους τομείς.

Η Διασφάλιση Ποιότητας θεωρείται ότι είναι ο ευγενέστερος δρόμος για παρακίνηση, προσπάθεια και διαρκή βελτίωση. Για το λόγο αυτό το ΠΘ επιδιώκει την ποιότητα τόσο στη  διδασκαλία, μάθηση και στην έρευνα όσο και στις υπηρεσίες προς στην κοινωνία. Στο Εσωτερικό  Σύστημα  Διασφάλισης  της  Ποιότητας  του Iδρύματος συνοψίζονται οι διαδικασίες υλοποίησης για τα επόμενα 4 χρόνια, παράλληλα με το στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματος:

1. Βελτίωση των δεικτών ποιότητας όλων των μονάδων του Ιδρύματος (αξιολόγηση διδακτικού και ερευνητικού έργου, κατάθεση των εκθέσεων αξιολόγησης των τμημάτων, ποιοτική και συστηματική ενημέρωση των ιστοσελίδων)

2. Συμβολή κινήτρων για την προσέλκυση επιστημόνων υψηλής κατάρτισης, σταθερών και αξιοπρεπών συνθηκών  ζωής  και  εργασίας, αμοιβών  και  ανταπόδοσης  για την  επίτευξη ποιότητας και αριστείας   στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

3. Ανάπτυξη στρατηγικών παρακίνησης σε φοιτητές, διδάσκοντες και το διοικητικό προσωπικό

4. Ενεργοποίηση διαδικασιών που θα κάνουν το ΠΘ περισσότερο ελκυστικό στους φοιτητές και στο προσωπικό

5. Προώθηση διαδικασιών εισδοχής του ΠΘ σε επιλεγμένες διεθνείς λίστες κατάταξης πανεπιστημίων

6. Δημιουργία κλίματος αριστείας, μέσω προγραμμάτων επιβράβευσης φοιτητών, ερευνητικών επιδόσεων, κ.λπ.

elΕλληνικά