Τμήμα Διοικησης Επιχειρήσεων

Agile – F.A.Q.

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε!

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προσφέρει στους φοιτητές ηλεκτρονικές υπηρεσίες με σκοπό τη διευκόλυνση της αλληλεπίδρασής τους με το Ίδρυμα.
Βασική προϋπόθεση αποτελεί η ενεργοποίηση και η χρήση των ακαδημαϊκών σας emails. (Σας έχουν σταλεί σχετικές πληροφορίες από το Τμήμα Μηχανοργάνωσης)
Για την άμεση ενεργοποίηση και χρήση των βασικότερων ηλεκτρονικών υπηρεσιών οι φοιτητές μπορούν να ακολουθήσουν τον σύντομο οδηγό εδώ.

Σήμερα, οι ευέλικτες μέθοδοι διοίκησης (Agile Management) εξελίσσονται δυναμικά, καθώς δίνουν τη δυνατότητα στους οργανισμούς να επιτύχουν στους στόχους τους με λιγότερη γραφειοκρατία και με σύγχρονες τεχνικές. Προσελκύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο στον ιδιωτικό / δημόσιο τομέα, όσο και στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Συγκεκριμένα, τα έργα και οι οργανισμοί ακολουθούν ευέλικτες μεθόδους διοίκησης, ενώ επιχειρήσεις και οργανισμοί εστιάζουν σε μεθόδους διοίκησης μέσω έργων. Απόδειξη του γεγονότος αυτού αποτελεί η ύπαρξη πολλών και ιδιαίτερα δραστήριων επιστημονικών οργανισμών, αλλά και οι οργανισμοί που εξελίσσουν την επιστήμη της διοίκησης έργων που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη του γνωστικού πεδίου της ευέλικτης διοίκησης. Ταυτόχρονα, το σύγχρονο της θεματικής φέρει την ανάγκη για διαρκή παρακολούθηση και επικαιροποιημένη μάθηση.

Αυτό ακριβώς το σκοπό της προσφοράς σύγχρονων μεταπτυχιακών σπουδών στο πλαίσιο των ευέλικτων μεθόδων διοίκησης καλύπτει το ΠΜΣ στις Ευέλικτες Μεθόδους Διοίκησης (ΠΜΣ ΕΔΜ), εστιάζοντας κυρίως στη γεωγραφική περιοχή της Θεσσαλίας και τις όμορες περιφέρειες. Συγκεκριμένα το ΠΜΣ ΕΔΜ αποσκοπεί:

 • στην εξειδίκευση αξιόλογων αποφοίτων των Ανωτάτων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων για την απασχόλησή τους σε οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα, αλλά και σε υπάρχουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αξιοποιώντας την επιστήμη της διοίκησης και συγκεκριμένα των ευέλικτων μορφών διοίκησης,
 • στον εκσυγχρονισμό των ίδιων των οργανισμών και των επιχειρήσεων, αλλά και στην εξασφάλιση της επιτυχίας των προγραμμάτων και των έργων με σκοπό την ανάπτυξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της χώρας γενικότερα,
 • στην προαγωγή των γνώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο του προγράμματος,
 • στην ανάπτυξη της έρευνας στα αντικείμενο των ευέλικτων μορφών διοίκησης, όπως και της διοίκησης έργων και της διοίκησης μέσω έργων,
 • στην προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου, και συμμετοχή σε ερευνητικά και ευρωπαϊκά προγράμματα διασύνδεσης, κινητικότητας, απόκτησης εμπειρίας ή επαγγελματικής αποκατάστασης.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης Ιδρυμάτων  Εσωτερικού ή ομοταγών Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο. Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ συναφούς ειδικότητας, πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων, διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ με πενταετή (5) εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο.

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε:

 • Στελέχη επιχειρήσεων, ειδικότερα αυτών που απασχολούνται στους τομείς διοίκησης και οικονομίας.
 • Στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. Υπουργεία, ΝΠΔΔ), των πανεπιστημίων και της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • Σύμβουλους αναπτυξιακών εταιρειών και μελετητικών γραφείων.
 • Μηχανικούς, αυτο-απασχολούμενους και απασχολούμενους σε επιχειρήσεις έντασης.
 • Ερευνητές και εκπαιδευτές (δευτεροβάθμιας, μετα-δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας και δια βίου εκπαίδευσης) σε διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών.
 • Πτυχιούχους όλων των Τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχους ΤΕΙ της ημεδαπής.
 • Όσους επιθυμούν να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους με ένα αναγνωρισμένης αξίας μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι προηγουμένως έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, γίνεται με βάση τη συνολική βαθμολογία, εκφραζόμενη σε εκατοστιαία κλίμακα από ένα [1] έως εκατό [100]. Η βαθμολογία διαμορφώνεται με τα κριτήρια που καθορίζει η Συνέλευση και που το καθένα από αυτά αποδίδεται με ποσοτικοποιημένο συντελεστή βαρύτητας, εκφραζόμενο επί τοις εκατό (100%) σε ακέραιο αριθμό και έχουν ως εξής

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

 

Βαθμός πτυχίου

35%

 

Αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας[1]

10%

 

Προϋπηρεσία στο αντικείμενο

10%

 

Αποδεδειγμένη γνώση του αντικειμένου

15%

 

Βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ

5%

 

Συνέντευξη

15%

 

Λοιπά προσόντα (γνώση Η/Υ, δημοσιεύσεις, γνώση άλλης ξένης γλώσσας, άλλη προϋπηρεσία  κλπ)

10%

* H επίδοση στη διπλωματική εργασία λαμβάνεται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών.

Δεκτοί στο ΠΜΣ γίνονται υποψήφιοι, οι οποίοι θα λάβουν το μεγαλύτερο συνολικό βαθμό.

Στόχος του ΠΜΣ είναι η διασφάλιση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών και η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών, πλήρως εξειδικευμένα.

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ΕΔΜ για την απόκτηση του πτυχίου ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) άτομα κατ΄ έτος. Δεκτοί στο ΠΜΣ γίνονται οι υποψήφιοι εκείνοι, οι οποίοι θα λάβουν το μεγαλύτερο συνολικό βαθμό καθώς και εκείνοι που θα ισοβαθμήσουν στην τελευταία θέση των επιτυχόντων.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΠΜΣ ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Η φοίτηση στο ΠΜΣ είναι πλήρης.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται στη Λάρισα, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ, είναι δυνατή η εξ’ αποστάσεως παροχή της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, σε ποσοστό που σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των μαθημάτων και των διδακτικών ωρών, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 30 ν. 4485/2017)

Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται κάθε Ιούνιο και τα μαθήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο. Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα μας για τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αρχικά γίνεται ηλεκτρονικά η αίτηση, με την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας. Στη συνέχεια, σε περίπτωση αποδοχής, όλα τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Οι επιτυχόντες καλούνται να απαντήσουν εντός προθεσμίας για την αποδοχή ή μη της ένταξης τους στο ΠΜΣ. Η μη έγκαιρη ανταπόκριση από επιλεγέντα υποψήφιο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ισοδυναμεί με παραίτηση από την υποψηφιότητα του. Σε αυτή την περίπτωση, καλούνται διαδοχικά οι επιλαχόντες επιτυχόντες.

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ είναι 3000 ευρώ και καταβάλλονται τμηματικά σε 5 ισόποσες δόσεις κατά τη διάρκεια του ΠΜΣ.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 «Δωρεάν φοίτηση – υποτροφίες» του Ν. 4485/2017, έως το 30% των εισακτέων φοιτητών απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

 • Φοιτητική Ταυτότητα (Πάσο)
 • Πρόσβαση στις Πληροφοριακές Πηγές των Κεντρικών Βιβλιοθηκών και κάρτα μέλους δανεισμού
 • Ηλεκτρονικό λογαριασμό (e-mail)
 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο (τα κτίρια διαθέτουν free WI-FI)
 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο από εξωτερικό πάροχο, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των Π.Θ. και ΤΕΙ Θεσσαλίας από τον υπολογιστή τους μέσω VPN.

Περισσότερες πληροφορίες στο it.uth.gr

Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση  για έκδοση πιστοποιητικών (βεβαίωση σπουδών , πιστοποιητικό για στρατολογία, πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας , κ.α) μέσω της υπηρεσίας  Ηλεκτρονική Γραμματεία.

Κάθε πρωτοετής φοιτητής με την εγγραφή του στο Ίδρυμα αποκτά αυτόματα τον προσωπικό Αριθμό Γενικού Μητρώου (ΑΓΜ). Για τους πρωτοετείς φοιτητές προγραμμάτων σπουδών ο ΑΓΜ αποτελείται από 7 ψηφία. Δεν απαιτούνται ενέργειες από την πλευρά των φοιτητών προκειμένου να αποκτήσουν τον ΑΓΜ τους. Για να ενημερωθείτε για τον ΑΓΜ που σας έχει αποδοθεί μπορείτε να συνδεθείτε στην υπηρεσία της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (δείτε παρακάτω).

Σε αυτή την περίπτωση ο φοιτητής χρειάζεται να προσκομίσει στη  Γραμματεία του Τμήματος υπεύθυνη δήλωση απώλειας ή κλοπής. Το έγγραφο αυτό συμπληρώνεται και υπογράφεται σε αστυνομικό Τμήμα και στη συνέχεια προσκομίζεται στη Γραμματεία.

Η διαγραφή  γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή  στη Γραμματεία ΠΜΣ. Πραγματοποιείται με δύο τρόπους : α) με την φυσική παρουσία του φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος ,β) σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν μπορεί να παραστεί με φυσική παρουσία, τότε υποβάλει την υπεύθυνη δήλωση διαγραφής μέσω ΚΕΠ.

Η αναστολή σπουδών γίνεται με αίτηση του φοιτητή  στη Γραμματεία. Αναστολή σπουδών γίνεται στις αρχές  των εξαμήνων (χειμερινό ή εαρινό).  Προσοχή κατά τη διάρκεια της αναστολής ο φοιτητής χάνει τη φοιτητική του ιδιότητα.

Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται  από το Τμήμα. Οι πρωτοετείς φοιτητές δεν χρειάζεται να κάνουν δήλωση μαθημάτων  στο Α΄ εξάμηνο (γίνεται αυτόματα κατά την εγγραφή τους).

Κάθε φοιτητής με την εγγραφή του στο Ίδρυμα αποκτά αυτόματα τον προσωπικό Ιδρυματικό Λογαριασμό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ο Ιδρυματικός Λογαριασμός αποτελείται από το Όνομα Χρήστη (username) και τον μυστικό Κωδικό (password). Για να ενεργοποιήσετε τον Ιδρυματικό σας Λογαριασμό θα πρέπει να μεταβείτε στη σελίδα Ανάκτησης Κωδικού Πρόσβασης. Εκεί θα καταχωρήσετε το όνομα χρήστη και το συνθηματικό ανάκτησης που σας δόθηκαν και δύο φορές έναν κωδικό δικής σας επιλογής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το συνθηματικό ανάκτησης που σας έχει δοθεί είναι μίας χρήσης και απενεργοποιείται αυτόματα μετά τη διαδικασία ενεργοποίησης του λογαριασμού σας.

Κάθε φοιτητής με την εγγραφή του στο Ίδρυμα αποκτά αυτόματα προσωπική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας (eMail). Δεν απαιτούνται ενέργειες από την πλευρά των φοιτητών προκειμένου να αποκτήσουν το email τους στο ΠΘ. Το προσωπικό eMail είναι της μορφής   username @uth.gr , όπου username το Όνομα Χρήστη που αντιστοιχεί στον Ιδρυματικό Λογαριασμό κάθε φοιτητή. Η είσοδος χρήστη στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο γίνεται με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό χρήστη. Για την πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο μέσω ιστοσελίδας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Webmail (οδηγίες Webmail). Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου μπορείτε να βρείτε στο σχετικό οδηγό με τίτλο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο.

Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης eClass λειτουργεί ως το ενοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης του ΠΘ. Οι πρωτοετείς φοιτητές θα πρέπει να μεταβούν στον ιστότοπο του eClass (https://eclass.uth.gr/) και να πραγματοποιήσουν εγγραφή με τα στοιχεία του Ιδρυματικού τους Λογαριασμού. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από την εγγραφή σας προτείνεται η ανάγνωση της ενότητας των συχνών ερωτήσεων ειδικά για το eclass.  Μετά την επιτυχημένη εγγραφή, η είσοδος χρήστη στο eClass γίνεται με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό χρήστη.

Η πλατφόρμα MS Teams χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή και παρακολούθηση μαθημάτων εξ αποστάσεως. Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας MS Teams ακολουθήστε το σχετικό οδηγό με τίτλο Οδηγίες για Σύνδεση και Χρήση στο MS-Teams. Περισσότερες πληροφορίες για τη διεξαγωγή των εξ’ αποστάσεως μαθημάτων μπορείτε να βρείτε στο σχετικό οδηγό με τίτλο Εξ’ αποστάσεως Μαθήματα. Μετά την επιτυχημένη ενεργοποίηση και παραμετροποίηση, η είσοδος χρήστη στο MS Teams γίνεται με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό χρήστη.

elΕλληνικά