Τμήμα Διοικησης Επιχειρήσεων

SMART CITIES AS HUBS: DEFINING A SYSTEM FOR CITY FLOWS’ MANAGEMENT (SCHUB)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

Πληροφορίες Τίτλος Smart Cities as hubs: defining a system for city flows’ management
  Ακρώνυμο SCHub
  Πρόγραμμα H.F.R.I. Research Projects to Support Faculty Members & Researchers
  Διάρκεια 01/02/2022-28/02/2025
  Φορέας Χρηματοδότησης HELLENIC FOUNDATION FOR RESEARCH AND INNOVATION
  Επιστημονικός Υπεύθυνος Prof. Leonidas ANTHOPOULOS (lanthopo@uth.gr)
  Ιστοσελίδα υπό κατασκευή
  Κατάσταση σε εξέλιξη

Σύντομη Περιγραφή 

Έχουν παρέλθει περισσότερα από 20 έτη από την πρώτη εμφάνιση του όρου έξυπνη πόλη (Smart City – SC) στη βιβλιογραφία. Το εύρος μιας SC μπορεί να προσδιοριστεί από διαφορετικές οπτικές και διαφορετικούς εμπλεκομένους μιας πόλης, που ενδεχομένως να έχουν και ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα. Σε όρους φυσικού αντικειμένου, η SC μετασχηματίζεται σε ένα οικοσύστημα προσανατολισμένο σε υπηρεσίες. Σε όρους δημοσίων πολιτικών, η SC εστιάζει σε προκλήσεις βιωσιμότητας και αστικής ανάπτυξης. Σε όρους τεχνολογίας, όλες οι τεχνολογίες αιχμής ανταγωνίζονται να αποκτήσουν χώρο σε μια SC. Τέλος, σε κοινωνικούς όρους, δίνεται έμφαση σε ψηφιακές δεξιότητες και σε ενεργοποίηση των πολιτών. Ωστόσο, οι διεθνείς πρακτικές δείχνουν ότι το εύρος ενός έργου SC έχει περιορισμένη εφαρμογή: εστιάζει κυρίως στην αναβάθμιση των αστικών υποδομών ή σε ανανέωση του αστικού περιβάλλοντος, ενώ το αντικείμενο των πραγμάτων (IoT) επιτρέπει την παρακολούθηση θεματικών περιοχών της πόλης (πχ. κυκλοφορία, απορρίμματα, ύδατα, υγεία κλπ.) σε πραγματικό χρόνο. Το προτεινόμενο έργο θα διερευνήσει το θέμα ότι “η αποστολή της έξυπνης πόλης φαίνεται να έχει επιτευχθεί”: οι έξυπνες πόλεις (SC) μετασχηματίζονται σε μεταγωγείς (SCHubs) που συλλέγουν, επεξεργάζονται και αναμεταδίδουν δεδομένα και υπηρεσίες, φέρουν ανθρώπους στον ίδιο χώρο για να συ-σχεδιάσουν, αλλά και που ελέγχουν τη ροή υλικών (materials). Συνεπώς, το προτεινόμενο έργο έχει πολλαπλούς στόχους: α) να προσδιορίσει ο ρόλος και η λειτουργία του SCHub, που επιτρέπει την προτυποποίηση και τον έλεγχο των ροών στην πόλη. β) να σχεδιάσει τη λογική και τη φυσική αρχιτεκτονική του SCHub. γ) Να αναπτύξει και να δοκιμάσει σε μια πραγματική SC ένα πρωτότυπο λογισμικό του SCHub. δ) Να συντάξει και να υποβάλει ένα κείμενο προδιαγραφών σε ένα διεθνές ή και εθνικό οργανισμό τυποποίησης. ε) να σχεδιάσει ένα επιχειρηματικό μοντέλο αξιοποίησης του SCHub ως προϊόν. στ) Να διαχύσει τα αποτελέσματα του έργου με επιστημονικές δημοσιεύσεις και δράσεις.

 

Εταίροι

elΕλληνικά