Τμήμα Διοικησης Επιχειρήσεων

SMART AND RESILIENT CITIES

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

INFO   Title: Έξυπνες και Ανθεκτικές Πόλεις
    Acronym: SRC
    Programme: Ανάπτυξη Ξενόγλωσσου Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Έξυπνες και Ανθεκτικές Πόλεις
    Start – End Date: 01/08/2022 – 31/10/2023
    Funding Agency: Υπουργείο Παιδείας
    Project Homepage: under construction
    Scientific Coordinator: Prof. Panos Fitsilis (fitsilis@uth.gr)
    Status: running

 

 

DESCRIPTION

Καθώς ο αριθμός των έξυπνων πόλεων να αυξάνεται ραγδαία, με όλο και περισσότερες πόλεις να συμμετάσχουν σε έργα έξυπνων υποδομών μέσω των σημαντικών κρατικών ενισχύσεων αλλά και από τις ανάγκες του ψηφιακού μετασχηματισμού των πόλεων είναι απολύτως βέβαιο ότι το προσωπικό των πόλεων, των δήμων, των ΟΤΑ αλλά και γενικότερα όσων δραστηριοποιούνται στα οικοσυστήματα των έξυπνων πόλεων πρέπει να αποκτήσει νέες γνώσεις αλλά και σύγχρονες δεξιότητες στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουν τεθεί. Σύμφωνα με την έκθεση του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών για τις «Έξυπνες πόλεις και υποδομές», η οποία μελετά τις μελλοντικές τάσεις έως το 2030, μία από τις πέντε κύριες προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την υλοποίηση έργων έξυπνων πόλεων, σχετίζεται με κενά στις γνώσεις και τις δεξιοτήτων του προσωπικού. Για το λόγο αυτό συνιστάται η δημιουργία νέων προγραμμάτων σπουδών από τα ΑΕΙ ή η μεταρρύθμιση των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών με σκοπό την προώθηση της διεπιστημονικής μάθησης με σκοπό την εκπαίδευση του στελεχιακού δυναμικού των έξυπνων πόλεων. Επιπλέον, οι σύγχρονες ανάγκες ανέδειξαν την ανάγκη για ανθεκτικότητα των πόλεων, ανθεκτικότητα που περιλαμβάνει τόσο φυσικές καταστροφές αλλά και πιέσεις που δέχεται το οικοσύστημα της πόλης από υγειονομικές κρίσεις κ.λπ.

Επομένως, το ΠΜΣ «Έξυπνες και ανθεκτικές πόλεις» βασίζεται στην παραδοχή ότι η ανταγωνιστικότητα, η οικονομική ανάπτυξη καθώς και η αντοχή των πόλεων σε καταστροφές είναι η φυσική συνέπεια της ενεργού συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων του οικοσυστήματος της πόλης. Συνεπώς η εξέλιξη των πόλεων προς τη βιωσιμότητα, την αρμονική ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα και τον αυτοματισμό των υπηρεσιών μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της ενδυνάμωσης των συμμετεχόντων. Καθοριστικός παράγοντας της επιτυχίας είναι η ύπαρξη σωστά εκπαιδευμένου στελεχιακού δυναμικού των πόλεων και ειδικά στις νέες απαιτούμενες δεξιότητες και τεχνολογίες.

Ως εκ τούτου, αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, στοχεύει στην παρουσίαση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι πόλεις αλλά και των αναδυόμενων ευκαιριών, προσφέροντας στους φοιτητές όχι μόνο κατανόηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πόλεις στο ψηφιακό μετασχηματισμό τους, αλλά και τις αναγκαίες γνώσεις που απαιτούνται για το σχεδιασμό, τη διευκόλυνση της συν-δημιουργίας με πολίτες, τη χρήση τεχνολογιών και των αντίστοιχων εργαλείων, κ.λπ

 

PROJECT OUTCOMES

 

Το ΠΜΣ «Έξυπνες και ανθεκτικές πόλεις» ακολουθεί μια σύγχρονη αλλά και καινοτόμα διεπιστημονική προσέγγιση σύμφωνα με την οποία οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι σε θέση:

  • Να κατανοήσουν τη δομή, την οργάνωση και την αρχιτεκτονική μιας έξυπνης πόλης
  • Να είναι σε θέση να διαχειριστούν το πολύπλοκο πλέγμα συμμετεχόντων που υπάρχει σε μια πόλη
  • Να διαχειριστούν την ανάπτυξη έργων έξυπνης πόλης
  • Να οργανώσουν και να διαχειριστούν τις ψηφιακής υπηρεσίες που παρέχονται από την πόλη προς τις επιχειρήσεις.
  • Να κατανοούν τις βασικές σύγχρονες τεχνολογίες όπως υπολογιστική νέφους, τεχνητή ευφυία,   ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων, σύγχρονες μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού κ.λπ.

 

 

PARTNERS

  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας
  • Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Σχολή Διοίκησης
elΕλληνικά