Τμήμα Διοικησης Επιχειρήσεων

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (FAQ)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ερώτηση: Πως μπορώ να αποκτήσω Ιδρυματικό Λογαριασμό στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας;

Κάθε πρωτοετής φοιτητής με την εγγραφή του στο Ίδρυμα αποκτά αυτόματα τον προσωπικό Ιδρυματικό Λογαριασμό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ο Ιδρυματικός Λογαριασμός αποτελείται από το Όνομα Χρήστη (username) και τον μυστικό Κωδικό (password). Για να ενεργοποιήσετε τον Ιδρυματικό σας Λογαριασμό θα πρέπει να μεταβείτε στη σελίδα Ανάκτησης Κωδικού Πρόσβασης. Εκεί θα καταχωρήσετε το όνομα χρήστη και το συνθηματικό ανάκτησης που σας δόθηκαν και δύο φορές έναν κωδικό δικής σας επιλογής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το συνθηματικό ανάκτησης που σας έχει δοθεί είναι μίας χρήσης και απενεργοποιείται αυτόματα μετά τη διαδικασία ενεργοποίησης του λογαριασμού σας.

 

Ερώτηση: Πως μπορώ να αποκτήσω προσωπική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας (eMail) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας;

Κάθε πρωτοετής φοιτητής με την εγγραφή του στο Ίδρυμα αποκτά αυτόματα προσωπική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας (eMail). Δεν απαιτούνται ενέργειες από την πλευρά των φοιτητών προκειμένου να αποκτήσουν το email τους στο ΠΘ. Το προσωπικό eMail είναι της μορφής   username @uth.gr , όπου username το Όνομα Χρήστη που αντιστοιχεί στον Ιδρυματικό Λογαριασμό κάθε φοιτητή. Η είσοδος χρήστη στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο γίνεται με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό χρήστη. Για την πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο μέσω ιστοσελίδας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Webmail (οδηγίες Webmail). Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου μπορείτε να βρείτε στο σχετικό οδηγό με τίτλο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο.

 

Ερώτηση: Τι είναι το eClass και πως μπορώ να έχω πρόσβαση στην πλατφόρμα;

Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης eClass λειτουργεί ως το ενοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης του ΠΘ. Οι πρωτοετείς φοιτητές θα πρέπει να μεταβούν στον ιστότοπο του eClass (https://eclass.uth.gr/) και να πραγματοποιήσουν εγγραφή με τα στοιχεία του Ιδρυματικού τους Λογαριασμού. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από την εγγραφή σας προτείνεται η ανάγνωση της ενότητας των συχνών ερωτήσεων ειδικά για το eclass.  Μετά την επιτυχημένη εγγραφή, η είσοδος χρήστη στο eClass γίνεται με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό χρήστη. 

 

Ερώτηση: Τι είναι πλατφόρμα MS Teams και πως μπορώ να έχω πρόσβαση σε αυτήν;

Η πλατφόρμα MS Teams χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή και παρακολούθηση μαθημάτων εξ αποστάσεως. Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας MS Teams ακολουθήστε το σχετικό οδηγό με τίτλο Οδηγίες για Σύνδεση και Χρήση στο MS-Teams. Περισσότερες πληροφορίες για τη διεξαγωγή των εξ’ αποστάσεως μαθημάτων μπορείτε να βρείτε στο σχετικό οδηγό με τίτλο Εξ’ αποστάσεως Μαθήματα. Μετά την επιτυχημένη ενεργοποίηση και παραμετροποίηση, η είσοδος χρήστη στο MS Teams γίνεται με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό χρήστη.

 

Ερώτηση: Πως θα αιτηθώ έκδοση πιστοποιητικών;

Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση  για έκδοση πιστοποιητικών (βεβαίωση σπουδών , πιστοποιητικό για στρατολογία, πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας , κ.α) μέσω της υπηρεσίας  Ηλεκτρονική Γραμματεία.

 

Ερώτηση: Πως μπορώ να αποκτήσω Ακαδημαϊκή Ταυτότητα;

Κάθε πρωτοετής φοιτητής με την εγγραφή του στο Ίδρυμα αποκτά αυτόματα τον προσωπικό Αριθμό Γενικού Μητρώου (ΑΓΜ). Για τους πρωτοετείς φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών ο ΑΓΜ αποτελείται από 7 ψηφία. Δεν απαιτούνται ενέργειες από την πλευρά των φοιτητών προκειμένου να αποκτήσουν τον ΑΓΜ τους. Για να ενημερωθείτε για τον ΑΓΜ που σας έχει αποδοθεί μπορείτε να συνδεθείτε στην υπηρεσία της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.

 

Ερώτηση: Στην περίπτωση απώλειας ή κλοπής  της  Ακαδημαϊκής Ταυτότητας  μου τι χρειάζεται να κάνω;

Σε αυτή την περίπτωση ο φοιτητής χρειάζεται να προσκομίσει στη  Γραμματεία του Τμήματος υπεύθυνη δήλωση απώλειας ή κλοπής . Το έγγραφο αυτό συμπληρώνεται και υπογράφεται σε αστυνομικό Τμήμα και στη συνέχεια προσκομίζεται στη Γραμματεία.

 

Ερώτηση: Πως  κατανέμονται τα μαθήματα του ΤΔΕ (Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων);

Τα μαθήματα του ΤΔΕ του ΠΘ κατανέμονται σε οκτώ αυτοτελή ακαδημαϊκά εξάμηνα και διδάσκονται σε εβδομαδιαία βάση. Κάθε εξάμηνο διαρκεί δεκαπέντε με δεκαέξι εκπαιδευτικές εβδομάδες και περιλαμβάνει δεκατρείς εβδομάδες για διδασκαλία και τρεις εβδομάδες για εξετάσεις. 

 

Ερώτηση: Ποια είναι η διάρκεια του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΤΔΕ του Π.Θ.;

Η διάρκεια του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΤΔΕ του Π.Θ. είναι Οκτώ (8) εξάμηνα κατανεμημένα σε Τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη. Η περίοδος κανονικής φοίτησης ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, προσαυξημένο κατά τέσσερα εξάμηνα. Άρα, για το ΤΔΕ η διάρκεια κανονικής φοίτησης ισούται με δώδεκα (12) εξάμηνα ή έξι (6) έτη.

 

Ερώτηση: Τι περιλαμβάνει ακαδημαϊκό ημερολόγιο κάθε έτους;

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό). Το πρόγραμμα διδασκαλίας του χειμερινού εξαμήνου ανακοινώνεται το αργότερο στο τέλος της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα διδασκαλίαςτου εαρινού εξαμήνου ανακοινώνεται το αργότερο στο τέλος της 1ης εβδομάδας του Φεβρουαρίου.

 

Ερώτηση: Ποιος καθορίζει το ακαδημαϊκό ημερολόγιο κάθε έτους;

Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο κάθε έτους καθορίζεται από τη Σύγκλητο. Με απόφαση Συνέλευσης, το Τμήμα μπορεί να τροποποιήσει την απόφαση της Συγκλήτου ανάλογα με τις ανάγκες του. Σημειώνεται ωστόσο ότι η συγκεκριμένη απόφαση του Τμήματος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Ερώτηση: Τί ισχύει για τις αναπληρώσεις των μαθημάτων;

Παραδόσεις που δεν γίνονται εξαιτίας Συνεδρίασης της Συνέλευσης ή εκδηλώσεων των φοιτητών πρέπει να αναπληρώνονται. Για τον σκοπό αυτό α) ο αρμόδιος φοιτητικός σύλλογος ενημερώνει εγγράφως τουλάχιστο δύο μέρες νωρίτερα τον Πρόεδρο και την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, οι οποίοι με τη σειρά τους ενημερώνουν στη συνέχεια τον(υς) διδάσκοντα(ες) για την ώρα και τον τόπο της εκδήλωσης και συνεργάζονται με τους αντίστοιχους διδάσκοντες, ώστε να βρεθεί ώρα και αίθουσα για την αναπλήρωση. 

 

Ερώτηση: Πώς πραγματοποιείται η εγγραφή και ανανέωση εγγραφής στο ΤΔΕ; 

Κάθε φοιτήτρια – τής του ΤΔΕ πρέπει να εγγράφεται στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται έγκαιρα από τη Συνέλευση του Τμήματος, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και ανακοινώνονται από τη Γραμματεία και να δηλώνει τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που επιθυμεί να παρακολουθήσει κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο (δήλωση μαθημάτων). Τόσο η εγγραφή όσο και η δήλωση μαθημάτων των φοιτητών σε κάθε εξάμηνο αποτελούν από κοινού απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου ο/η φοιτητής- τρια να έχει ενεργή παρουσία στο Ίδρυμα. Η ανανέωση εγγραφής κάθε εξάμηνο πραγματοποιείται μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Ηλεκτρονικής Γραμματείας του ΠΘ  (https://euniversity.uth.gr/unistudent/και https://cas.uth.gr/).

 

Ερώτηση: Τί ισχύει για τις δηλώσεις μαθημάτων;

Η δήλωση μαθημάτων πρέπει να πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο από τον/την ίδιο-α τον/την φοιτητή/τρια, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση, η απόκτηση δωρεάν συγγραμμάτων και η συμμετοχή του/της στις εξετάσεις του μαθήματος. Ο/η φοιτητής/τρια δηλώνει τα μαθήματα του κάθε εξαμήνου σύμφωνα με τους κανόνες που θέτει το Πρόγραμμα Σπουδών του ΤΔΕ. Επισημαίνεται η δήλωση μαθημάτων κάθε εξάμηνο πραγματοποιείται μέσω του ανωτέρω πληροφοριακού συστήματος. Οι πρωτοετείς φοιτητές δεν χρειάζεται να κάνουν δήλωση μαθημάτων  στο Α΄ εξάμηνο (γίνεται αυτόματα κατά την εγγραφή τους). ΠΡΟΣΟΧΗ! οι φοιτητές χρειάζεται να κάνουν τη δήλωση μαθημάτων στις ημερομηνίες που ορίζονται. Εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν  γίνονται δεκτές.

 

Ερώτηση: Τι πρέπει να κάνει ένας φοιτητής για να συμμετάσχει στις εξετάσεις;

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις ενός μαθήματος έχουν μόνο οι φοιτητές/τριες που έχουν εμπρόθεσμα δηλώσει το μάθημα στο αντίστοιχο εξάμηνο φοίτησης

 

Ερώτηση: Τι πρέπει να κάνει ένας φοιτητής για να προμηθευτεί τα συγγράμματα των μαθημάτων που δήλωσε;

Οι δηλώσεις των συγγραμμάτων για όλα τα μαθήματα γίνεται μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ» (https://eudoxus.gr/StudentBookSelection), του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων. Η προθεσμία δηλώσεων των συγγραμμάτων κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου αποφασίζεται από τη Συνέλευση του ΤΔΕ και δεν μπορεί να υπερβαίνει το διάστημα που ανακοινώνεται από την υπηρεσία Εύδοξος. Για να δηλώσουν οι φοιτητές/τριες τα συγγράμματα που θα προμηθευτούν, είναι απαραίτητο να έχουν λογαριασμό πρόσβασης στις υπηρεσίες τηλεματικής του Π.Θ. Τον λογαριασμό αυτό τον παραλαμβάνει κάθε φοιτητής/τρια κατά την εγγραφή του/της στο πρώτο έτος σπουδών από το ΤΔΕ Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική σελίδα του Π.Θ.

 

Ερώτηση: Τι πρέπει να κάνει ένας φοιτητής για αναστολή φοίτησης;

Οι φοιτητές/τριες έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών  τη φοίτησή τους  για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά το χρόνο διακοπής της φοίτησης. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται το ακριβές διάστημα αναστολής. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρούνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Μετά τη λήξη της διακοπής οι φοιτητές/τριες επανέρχονται και εντάσσονται ξανά στο Τμήμα. Ενδιάμεσα, οι φοιτητές/τριες έχουν το δικαίωμα με δικαιολογημένη έγγραφη αίτησή τους στη Γραμματεία του ΤΔΕ να διακόψουν την αναστολή της φοίτησής τους στην αρχή του εκάστοτε εξαμήνου.

 

Ερώτηση: Τι πρέπει να κάνει ένας φοιτητής για διαγραφή φοίτησης ;

Ο/η φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα διαγραφής από το Τμήμα μετά από έγγραφη αίτησή του/της στη Γραμματεία. Τα απαραίτητα έντυπα για τη διαγραφή είναι τα ακόλουθα:

 •         Έντυπο Αίτησης Διαγραφής (χορηγείται από τη Γραμματεία και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του τμήματος).
 •         Βεβαίωση από τη Φοιτητική Εστία και από τη Βιβλιοθήκη του Π.Θ., ότι δεν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα.  
 •         Πάσο, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και Βιβλιάριο Υγείας (όποιο από αυτά είχαν εκδοθεί) επιστρέφονται στη Γραμματεία του Τμήματος.  

 

Ερώτηση: Πώς βαθμολογείται η επίδοση των φοιτητών στα προπτυχιακά μαθήματα;

Η επίδοση των φοιτητών/τριών στα μαθήματα βαθμολογείται στην κλίμακα 0-10, με άριστα το 10 και ελάχιστο βαθμό επιτυχίας το 5. Οι βαθμοί δίνονται με διαβαθμίσεις της μισής μονάδας. Η δεκάβαθμη κλίμακα βαθμολόγησης που ακολουθείται για το σύνολο των προπτυχιακών μαθημάτων είναι η ακόλουθη:

8,50 – 10 : «Άριστα»

7,00 – 8,49 : «Λίαν Καλώς»

6,00 – 6,99 : «Καλώς»

5,00 – 5,99 : «Επαρκώς»

0,0 – 4,99 : «Ανεπιτυχώς»

 

Ερώτηση: Πώς υπολογίζεται ο βαθμός πτυχίου;

Αναφορικά με τον βαθμό του Πτυχίου και σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό σπουδών, η βαθμολογία είναι στη δεκάβαθμη κλίμακα με άριστα το 10 και ελάχιστο βαθμός επιτυχίας το 5. Ο βαθμός του Πτυχίου υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων που απαιτούνται για την απόκτηση του προπτυχιακού τίτλου σπουδών, με τον συντελεστή βαρύτητας για τον κάθε βαθμό να ορίζεται από τις πιστωτικές μονάδες (ECTS) που έχει το αντίστοιχο μάθημα. Για τον υπολογισμό δηλαδή του βαθμού πτυχίου θα πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε μαθήματος με τον αντίστοιχο αριθμό των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του μαθήματος και το συνολικό άθροισμα των επιμέρους γινομένων θα διαιρείται με το άθροισμα των πιστωτικών μονάδων (ECTS) των μαθημάτων που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ο/η φοιτητής/τρια και τα οποία απαιτούνται για την απόκτηση του προπτυχιακού τίτλου σπουδών.

 

Ερώτηση: Τί ισχύει για τις αναγνωρίσεις μαθημάτων από άλλα Α.Ε.Ι. ή από άλλες Σχολές ή Τμήματα του ίδιου Α.Ε.Ι.;

Για όσους/ες μεταγράφονται ή κατατάσσονται από άλλα Α.Ε.Ι. ή από άλλες Σχολές ή Τμήματα του ίδιου Α.Ε.Ι., δίνεται δικαίωμα αναγνώρισης μαθημάτων μετά από αίτησή τους, στην οποία συνυποβάλλουν α) τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος προέλευσης και τα σχετικά περιγράμματα των μαθημάτων και β) τα μαθήματα του Τμήματός μας που επιθυμούν να αντιστοιχίσουν. Φοιτητής/τρια που επιθυμεί να του/της αναγνωριστούν μαθήματα που έχει περάσει σε προηγούμενο Τμήμα που έχει φοιτήσει υποβάλει προς τη Συνέλευση του Τμήματος τα εξής:

α. Αίτηση στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται οι τίτλο των μαθημάτων του Τμήματος προέλευσης (όχι μεταπτυχιακού) που επιθυμούν να τύχουν απαλλαγής και τα οποία θα πρέπει να αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα μαθήματα του Τμήματός μας (~80% κάλυψη της ύλης). 

β. Επικυρωμένο οδηγό σπουδών του Τμήματος προέλευσης, στον οποίο θα περιλαμβάνονται οι περιλήψεις των μαθημάτων που αιτούνται να λάβουν απαλλαγή. 

γ. Επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων του Τμήματος προέλευσης

 

Ερώτηση: Τί είναι το παράρτημα διπλώματος και σε ποιους απονέμεται;

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας από τον Ιούνιο του 2012 και μετά απονέμει το Παράρτημα Διπλώματος σε όλους/ες τους αποφοίτους σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και αποτελεί μια μορφή πιστοποίησης ότι το ΠΘ εφαρμόζει το ευρωπαϊκό σύστημα ECTS. Το Παράρτημα Διπλώματος δίνεται αυτόματα σε όλους/ες χωρίς καμία αίτηση και είναι συμπληρωμένο με στοιχεία που αφορούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος σπουδών (π.χ. τα μαθήματα που κάποιος/α παρακολούθησε με επιτυχία κ.λπ.), στα ελληνικά και αγγλικά. Το Παράρτημα Διπλώματος δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες να κάνουν αίτηση σε οποιοδήποτε ελληνικό ή ξένο πανεπιστήμιο για κάποιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών χωρίς να υπάρχει ανάγκη άλλης επίσημης μετάφρασης.

 

Ερώτηση: Πότε ένας/μία φοιτητής/τρια ολοκληρώνει τις σπουδές του/της;

Ο/Η φοιτητής/τρια ολοκληρώνει τις σπουδές του/της και του/της απονέμεται ο τίτλος σπουδών, όταν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπονται από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων. 

 

Ερώτηση: Τι πρέπει να κάνει ένας φοιτητής με την ολοκλήρωση των σπουδών του προκειμένου να ορκιστεί;

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές/τριες οφείλουν να συλλέξουν σε εύλογο χρονικό διάστημα, που δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 •         Βεβαίωση από τη Φοιτητική Εστία ότι δεν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα.
 •         Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Π.Θ. ότι δεν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα και εφόσον εκπόνησε πτυχιακή εργασία, ότι την κατέθεσε.
 •         Πάσο, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και Βιβλιάριο Υγείας (όποιο από αυτά είχαν εκδοθεί) επιστρέφονται στη Γραμματεία του Τμήματος.

Τα παραπάνω βεβαιώνονται σε έντυπο που παίρνει ο/η ενδιαφερόμενος/νη από τη Γραμματεία του ΤΔΕ. Στη συνέχεια οι φοιτητές/τριες κάνουν αίτηση για την Ορκωμοσία τους στη Γραμματεία σε διάστημα που ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, καταθέτοντας το «Έντυπο Αίτησης Ορκωμοσίας» το οποίο  χορηγείται από τη Γραμματεία και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του τμήματος

 

Ερώτηση: Τι ισχύει με τις πιστωτικές μονάδες (ECTS);

Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έναν αριθμό πιστωτικών μονάδων καθώς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ακολουθεί το ECTS (European Credit and Accumulation Transfer System), το οποίο ακολουθείται σε όλα τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Κάθε πιστωτική μονάδα στο σύστημα ECTS αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 25 ώρες δουλειάς ανά εξάμηνο. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, ένα μάθημα που έχει 6 διδακτικές μονάδες απαιτεί 150 ώρες δουλειάς ανά εξάμηνο από κάθε φοιτητή/τρια, στον οποίο φόρτο εργασίας συμπεριλαμβάνονται οι ώρες των διαλέξεων, ο χρόνος που απαιτείται για τη διενέργεια εξετάσεων, ο χρόνος που απαιτείται να αφιερώσει κάποιος για να μελετήσει για τις εξετάσεις, ο χρόνος που απαιτείται για την κατάλληλη προετοιμασία για το μάθημα κ.λπ. Σε γενικές γραμμές, η βαρύτητα των μαθημάτων σε πιστωτικές μονάδες κυμαίνεται από 5-6 πιστωτικές μονάδες, ενώ 2 πιστωτικές μονάδες έχει η ξένη γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση, ισχύει ό,τι προβλέπεται από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. 

 

Ερώτηση: Ποιος αποφασίζει για την δομή του προγράμματος σπουδών του ΤΔΕ;

Το ισχύον πρόγραμμα σπουδών αποτελεί απόφαση της Συνέλευσης του ΤΔΕ του ΠΘ και αποτελεί συνέχεια των αποφάσεων της Συνέλευσης του Τμήματος με τις οποίες αναμορφώνεται το Πρόγραμμα Σπουδών του ΤΔΕ. Αναλυτικά το πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος επισυνάπτεται ως παράρτημα στον υπάρχον κανονισμό.

 

Ερώτηση: Ποιες κατηγορίες μαθημάτων περιλαμβάνει το πρόγραμμα σπουδών του ΤΔΕ;

Το Τμήμα περιλαμβάνει στο πρόγραμμα σπουδών του τις ακόλουθες κατηγορίες μαθημάτων:

 •         Μαθήματα Γενικού Υποβάθρου: Τα μαθήματα εκείνα που, αν και δεν αναφέρονται άμεσα στην επιστήμη που θεραπεύει το Πρόγραμμα Σπουδών, ωστόσο αποτελούν αναγκαία προϋπάρχουσα επιστημονική γνώση για να μπορέσει κάποιος/α να αντιληφθεί θέματα άμεσα εντασσόμενα σ’ αυτήν καθώς και μαθήματα που στοχεύουν στην ευρύτερη παιδεία του/της φοιτητή/τριας ως επιστήμονα και πολίτη
 •         Μαθήματα Ειδικού Υποβάθρου-Κορμού: Πρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών.
 •         Μαθήματα Εμβάθυνσης: Μαθήματα που σχετίζονται άμεσα με εξειδικευμένα γνωστικά πεδία, που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών και που στοχεύουν στην παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών.

 

Ερώτηση: Τι ισχύει για τα μαθήματα που χαρακτηρίζονται ως «προαπαιτούμενα»;

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προπτυχιακού κύκλου σπουδών κάθε φοιτητής/τρια θα πρέπει να έχει επιτύχει σε συγκεκριμένο αριθμό από τα υποχρεωτικά μαθήματα που έχουν αναγραφεί στο πρόγραμμα σπουδών ως προαπαιτούμενα. Ο αριθμός αυτός ορίζεται στο επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Για το έτος 2021-2022 ο αριθμός προαπαιτούμενων μαθημάτων ήταν 7.

 

Ερώτηση: Πότε εκπονείται η Πτυχιακή εργασία των φοιτητών/φοιτητριών;

Η Πτυχιακή εργασία εκπονείται κατά τη διάρκεια του όγδοου εξαμήνου των σπουδών και απαιτεί την ουσιαστική απασχόληση του/της φοιτητή/τριας τουλάχιστον για ένα κανονικό εξάμηνο σπουδών. 

 

Ερώτηση: Πως γίνεται η επιλογή και η ανάθεση Πτυχιακών εργασιών;

Τα θέματα των πτυχιακών εργασιών καθορίζονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους από τη Συνέλευση του ΤΔΕ. Οι φοιτητές/τριες μέχρι τέλος Νοεμβρίου υποχρεούνται να έλθουν σε συνεννόηση με τους επιβλέποντες των προτεινομένων θεμάτων και να δηλώσουν την επιλογή και την προτεραιότητα επιλογής (1η, 2η, 3η) για την κατοχύρωση του θέματος της Πτυχιακής τους. 

 

Ερώτηση: Ποια είναι η χρονική διάρκεια και η πραγματική απασχόληση φοιτητών ;

Η Πτυχιακή εργασία εκπονείται κατά κανόνα στα Εργαστήρια του ΤΔΕ. Η εκπόνηση της Πτυχιακής εργασίας πρέπει να γίνεται με συνεχή, εντατικό και οργανωμένο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου και του φοιτητή και του επιβλέποντος Καθηγητή. Ως χρονική διάρκεια της εκπόνησης της Πτυχιακής εργασίας υπολογίζεται η περίοδος από την εκάστοτε έναρξη του εαρινού εξαμήνου μέχρι την 1η Ιουνίου. Το χρονικό αυτό διάστημα είναι το ελάχιστο επιτρεπόμενο και μπορεί να επεκταθεί αυτοδίκαια μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου εάν οι δεδομένες συνθήκες, κατά την κρίση του επιβλέποντος Καθηγητή, το απαιτήσουν για τη βελτιστοποίηση του τελικού αποτελέσματος.

 

Ερώτηση: Πότε θεωρείται περατωμένη μια Πτυχιακή εργασία και πώς βαθμολογείται;

Μια Πτυχιακή εργασία θεωρείται περατωμένη όταν μετά από σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα συνταχθεί και παραδοθεί στον επιβλέποντα. Ο τελικός βαθμός της Πτυχιακής εργασίας αποτελείται από το μέσο όρο των τριών βαθμών των μελών της εξεταστικής επιτροπής. Στην περίπτωση που ο βαθμός μιας Πτυχιακής δεν είναι προβιβάσιμος, ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει με αίτησή του στο Τμήμα είτε την αλλαγή θέματος, είτε την επέκταση του χρονικού διαστήματος εκπόνησης της Πτυχιακής εργασίας μέχρι την επόμενη περίοδο ορκωμοσίας για τη βελτίωσή της.  

 

Ερώτηση: Ποιος έχει τα πνευματικά δικαιώματα της Πτυχιακής εργασίας;

Η Πτυχιακή εργασία αποτελεί προϊόν συνεργασίας του φοιτητή και των μελών ΔΕΠ που επιβλέπουν την εκπόνησή της στο Π.Θ. Τα φυσικά αυτά πρόσωπα έχουν και τα πνευματικά δικαιώματα στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Πτυχιακής εργασίας σε επιστημονικά περιοδικά. Στις δημοσιεύσεις αυτές τηρείται η επιστημονική δεοντολογία. 

 

Ερώτηση: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις λήψης Πτυχίου ;

Για τη λήψη του Πτυχίου απαιτούνται 240 πιστωτικές μονάδες για τις οποίες ο κάθε φοιτητής/τρια προτείνεται να κατανείμει ισοβαρώς ανά εξάμηνο. Έτσι, κάθε εξάμηνο του προγράμματος σπουδών προτείνεται να επιλέγει ο/η φοιτητής/τρια μαθήματα συνολικής βαρύτητας 30 πιστωτικών μονάδων (δηλαδή 30 Χ 25 = 750 ώρες δουλειάς ανά εξάμηνο). Επίσης, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να δηλώνουν τα υποχρεωτικά μαθήματα κάθε εξαμήνου, καθώς σε αντίθετη περίπτωση δε θα μπορούν να αποφοιτήσουν.

 

Ερώτηση: Ποιος είναι ο ρόλος και τι παρέχει ο Σύμβουλος Σπουδών στους/στις φοιτητές / φοιτήτριες;

Οι Σύμβουλοι Σπουδών είναι μέλη ΔΕΠ του ΤΔΕ που προσφέρουν εθελοντικά την εμπειρία που έχουν αποκομίσει πάνω σε θέματα εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας, παρέχουν δε καθοδήγηση για την ανάπτυξη και την επίτευξη ουσιαστικών εκπαιδευτικών, επαγγελματικών και προσωπικών στόχων των φοιτητών/τριών.

 

Ερώτηση: Τι περιλαμβάνει η αξιολόγηση στα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών;

Η αξιολόγηση στα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών μπορεί να περιλαμβάνει τα παρακάτω κριτήρια: τελικές γραπτές εξετάσεις, γραπτές εργασίες, διάφορα τεστ, συμμετοχή (παρουσίες) κ.λπ. Η βαρύτητα του κάθε κριτήριου ορίζεται από κάθε διδάσκοντα, περιγράφονται στο εγχειρίδιο του κάθε μαθήματος και οι φοιτητές/τριες ενημερώνονται από κάθε διδάσκοντα στην αρχή του εξαμήνου.

 

Ερώτηση: Ποιος ορίζει την εξεταστική περίοδο κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς  ;

Η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων ορίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου και στη συνέχεια επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος με την έναρξη κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς. Τροποποίηση μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος και εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Το πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων επικυρώνεται πριν από την εξεταστική περίοδο από τη Συνέλευση του Τμήματος και περιλαμβάνει την ημερομηνία, τόπο και ώρα διεξαγωγής της εξέτασης για κάθε μάθημα.

 

Ερώτηση: Τι ισχύει με τη διαδικασία εξέτασης για τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες με μαθησιακές δυσκολίες ;

Αναφορικά με τη διαδικασία εξέτασης για τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες με μαθησιακές δυσκολίες, αυτή ορίζεται με βάσει τη κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις του Τμήματος.

 

Ερώτηση: Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις;

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις ενός μαθήματος έχουν μόνο οι φοιτητές/τριες που έχουν εμπρόθεσμα δηλώσει το μάθημα στο αντίστοιχο εξάμηνο φοίτησης.

 

Ερώτηση: Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του εξεταζόμενου/ης φοιτητή/φοιτήτριας;

Κάθε εξεταζόμενος/νη οφείλει να παρουσιαστεί στην καθορισμένη αίθουσα το αργότερο 5 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη για την εξέταση ώρα. Κανείς φοιτητής και καμία φοιτήτρια δεν εισέρχεται στο αμφιθέατρο ή στην αίθουσα εξετάσεων, αν είναι άδειο, προτού εισέλθουν οι επιτηρητές και του/της υποδείξουν πού θα καθίσει. Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν μαζί τους κατά τις εξετάσεις αποδεικτικό στοιχείο της ταυτότητάς τους και πιο συγκεκριμένα την φοιτητική ταυτότητα (πάσο) ή/και την αστυνομική ταυτότητα. Η φοιτητική ή/και αστυνομική ταυτότητα θα πρέπει να παραμένει πάνω στο θρανίο καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων ώστε να πραγματοποιείται ο σχετικός έλεγχος ταυτοποίησης χωρίς την ενόχλησή του/της εξεταζόμενου/νης. Σε περίπτωση που κάποιος/α το αμελεί, δεν θα γίνεται δεκτός/ή η συμμετοχή του/της στις εξετάσεις και στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το όνομα του/της εξεταζόμενου/ης φοιτητή/τριας δεν είναι το ίδιο με το όνομα εκείνου/ης που παραδίδει την κόλλα, θα ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες περί πλαστοπροσωπίας και απάτης μετά την παραπομπή του θέματος από τον αρμόδιο για την εξέταση Καθηγητή στην Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων του Τμήματος. Ο/Η εξεταζόμενος/νη αναγράφει τα στοιχεία του/της στο γραπτό το/της καθώς και σε όλες τις κόλλες (θέματα, κόλλες και τυχόν επιπλέον κόλλες που θα ζητήσει). Οι εξεταζόμενοι/νες είναι υποχρεωμένοι να γράφουν αμέσως το ονοματεπώνυμό τους και τα στοιχεία τους. 

 

Ερώτηση: Τι ισχύει σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς φοιτητή/φοιτήτρια στις εξετάσεις;

Σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς (συμπεριλαμβανομένης π.χ. της αντιγραφής με οιονδήποτε τρόπο, της πλαστογράφησης ταυτότητας φοιτητή/τριας, της εξύβρισης επιτηρητή ή εξεταστή από φοιτητή), το θέμα παραπέμπεται στην αρμόδια Επιτροπή Φοιτητικών θεμάτων προκειμένου να εισηγηθεί στη Συνέλευση η οποία μετά από αξιολόγηση του περιστατικού και της εισήγησης της Επιτροπής, διαβιβάζει το υλικό στον Πρόεδρο προς πειθαρχικό έλεγχο για την επιβολή κυρώσεων.

 

Ερώτηση: Τι είναι το πρόγραμμα Erasmus+;

Το πρόγραμμα Erasmus+ για την ανώτατη εκπαίδευση χρηματοδοτεί την κινητικότητα φοιτητών όλων των κύκλων σπουδών, καθηγητών για διδασκαλία και προσωπικού για κατάρτιση σε Πανεπιστήμια χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα όσον αφορά τους/τις φοιτητές/τριες, σύμφωνα με τον κανονισμό κινητικότητας το πρόγραμμα Erasmus+ εξασφαλίζει στους/στις φοιτητές/τριες υποτροφία με σκοπό την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών κατά τη διαμονής του/της στο ίδρυμα του εξωτερικού, απαλλαγή από τα δίδακτρα και αναγνώριση της περιόδου των σπουδών που διανύουν σε ξένο πανεπιστήμιο. Λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και την επιλεξιμότητα των συμμετεχόντων αναφέρονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://erasmus.uth.gr/. 

 

Ερώτηση: Τι ισχύει για τις κατατακτήριες εξετάσεις του ΤΔΕ;

Η Συνέλευση του ΤΔΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3404/2005 (Α΄260), του Ν. 4009/2011 (Α΄195) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 57 του Ν. 4186/2013 (Α΄193), της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 4218/2013 (Α΄268), των παρ. 1 & 2 της υπ’ αριθμ. Φ2/125186/Β3/22-112006 (Β΄1758/5-12-2006) και Φ1/192329/Β3/16-12-2013(Β΄3185/16-12-2013) Υπουργικών Αποφάσεων, για την διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ορίζει το ποσοστό (επί του αριθμού των εισακτέων) των κατατάξεων των πτυχιούχων στο Τμήμα σε 12% επί των νεοεισερχομένων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος. Οι επιτυχόντες/ούσες κατατάσσονται στο 2ο έτος σπουδών. Αναλυτικές πληροφορίες για τα μαθήματα, την ύλη των εξετάσεων, την Επιτροπή Κατατάξεων, τον ορισμό βαθμολογητών και ανά-βαθμολογητών παρατίθενται στην ιστοσελίδα του τμήματος σε σχετικό έγγραφο

 

Ερώτηση: Τι ισχύει για τις μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Π.Θ.;

Tο Τμήμα διαθέτει δυο αυτόνομα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΒΑ και Μάστερ στις Ευέλικτες Μεθόδους Διοίκησης) και συμμετέχει μαζί με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών Επιχειρηματικότητας. Οι κανονισμοί τους βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ΤΔΕ εδώ.

 

Ερώτηση: Τι ισχύει για τις διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Π.Θ.;

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Π.Θ. παρέχει πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών με εξειδίκευση στα κύρια γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Δείτε τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του ΤΔΕ εδώ.

 

Ερώτηση: Ποιά είναι τα κριτήρια επιλογής;

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν:
– Κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή
– Κάτοχοι αναγνωρισμένου (από ΔΟΑΤΑΠ) τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ως ισότιμου της αλλοδαπής, ή
– Κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ο οποίος έχει αποκτηθεί μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών).

Oι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς τουλάχιστον την Αγγλική γλώσσα κατέχοντας πιστοποιητικό επιπέδου Γ1/C1, οι δε αλλοδαποί επαρκώς την ελληνική. H επιλογή των υποψηφίων Διδακτόρων, εφόσον πληρούν την παραπάνω συνθήκη, γίνεται με συνεκτίμηση των εξής βασικών και συμπληρωματικών κριτηρίων:

Βασικά Κριτήρια
i. Γενικός βαθμός του πτυχίου και του μεταπτυχιακού διπλώματος.
ii. Επίδοση στη διπλωματική εργασία του μεταπτυχιακού – όπου προβλέπεται.

iii. Πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών.

iv. Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου αποδεικνυόμενη με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια ή/και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.

v. Πληρότητα της πρότασης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής

Συμπληρωματικά Kριτήρια
i. Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές
ii. Yποτροφία ή οικονομική κάλυψη (συνεκτιμάται θετικά).
iii. Στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος του υποψηφίου που καταδεικνύουν την επαγγελματική του εμπειρία.
iv. Άλλα πτυχία.

 

Ερώτηση: Ποιά είναι η διαδικασία επιλογής υποψηφίων;

1. Κατά τη διάρκεια κάθε Ακαδημαϊκού Έτους ο/η υποψήφιος/α που ενδιαφέρεται για εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής υποβάλλει σχετική αίτηση στη γραμματεία του Τ.Δ.Ε. Στην αίτησή του ο υποψήφιος οφείλει να αναγράφει:
– Τον προτεινόμενο τίτλο της Διδακτορικής Διατριβής.
– Την γλώσσα εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής (ελληνική ή αγγλική).
– Τον προτεινόμενο επιβλέποντα καθηγητή ο οποίος είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Δ.Ε.

Μαζί με την αίτησή του, οφείλει να υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 2.

2. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας των τυπικών προσόντων από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής (Ε.Α.Ε.) ο Υποψήφιος καλείται σε συνέντευξη. Η Ε.Α.Ε. συνεδριάζει 3 φορές το χρόνο (Οκτώβριο, Φε-
βρουάριο και Ιούνιο).
3. Στο τελικό στάδιο, η Ε.Α.Ε. εισηγείται προς την Συνέλευση του Τ.Δ.Ε., η οποία και λαμβάνει την οριστική απόφαση. H Συνέλευση του Τ.Δ.Ε. κρίνει αν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Eπιτροπή (Τ.Σ.Ε.) της οποίας ένα μέλος ορίζεται ως Eπιβλέπων και ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή του Τ.Δ.Ε. με ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή. Τα υπόλοιπα δυο μέλη που μετέχουν στη Τ.Σ.Ε. είναι μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να επιβλέπει έως πέντε (5) υποψήφιους διδάκτορες.

 

Ερώτηση: Τι ισχύει για τις μεταδιδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Π.Θ.;

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων  έχει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις για την ενίσχυση του ερευνητικού έργου τη δυνατότητα να προσφέρει σπουδές μεταδιδακτορικού επιπέδου στα γνωστικά αντικείμενα, τα οποία εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντά του. Οι υποψήφιοι για εκπόνηση μεταδιδακτορικών σπουδών – μεταδιδακτορικής έρευνας πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ισότιμου τίτλου σπουδών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής σε αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Δ.Ε. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

 

Ερώτηση: Ποιοί έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Π.Θ.;

Το Τμήμα Δ.Ε. δέχεται κατά τη διάρκεια όλου του έτους αιτήσεις για τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας από ερευνητή/τρια με την υποβολή αίτησης προς τη Συνέλευση του Τμήματος με τις εξής προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληροί ο/η ενδιαφερόμενος/η:

 1. Να διαθέτει αποδεδειγμένα υψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης και ισχυρό επιστημονικό προφίλ,
 2. Η πρότασή του/της να είναι επαρκής και σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του παρόντος Κανονισμού.

Υπάρχει και η δυνατότητα έκδοσης και δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας, η οποία εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση Καθηγητή/τριας αυτών.

 

Ερώτηση: Ποια είναι τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσει ο υποψήφιος υποβολής με την υποβολή της αίτησης εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Π.Θ.;

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Δ.Ε. κατ΄ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Έντυπη αίτηση υποψηφιότητας στην οποία αναφέρεται το θεματικό πεδίο της έρευνας και o/η Καθηγητής/τρια του Τμήματος υπό την επίβλεψη του/της οποίου/ας επιθυμεί ο/η ενδιαφερόμενος/η να εκπονήσει τη μεταδιδακτορική έρευνα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α).
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 4. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος (όταν προέρχεται από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού θα πρέπει να υπάρχει η αναγνώριση των τίτλων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
 5. Πιστοποίηση ξένης γλώσσας.
 6. Κατάλογο επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί εκ των οποίων Τουλάχιστον δύο (2) επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους (SCOPUSindexedμε ImpactFactor).
 7. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές από Καθηγητή του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή από ερευνητή αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού κάτοχο Διδακτορικού Διπλώματος.
 8. Ολοκληρωμένη ερευνητική πρόταση, στην οποία εκτίθενται ο σκοπός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα, το ακριβές αντικείμενο της μεταδιδακτορικής έρευνάς του, η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσει για να προσεγγίσει το αντικείμενο αυτό, η χρήση εργαστηριακού εξοπλισμού και υποδομών του Τμήματος, η προγενέστερη ερευνητική δραστηριότητα, όπως αυτή προκύπτει από τη σχετική βιβλιογραφία, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της έρευνας και η περιγραφή των παραδοτέων μετά το τέλος της έρευνας, όπου θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο δημοσιεύσεις-ανακοινώσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β).
 9. Σύμφωνη γνώμη από τον/την επιβλέποντα/ουσα Καθηγητή/τρια.
elΕλληνικά