Τμήμα Διοικησης Επιχειρήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

(ΦΕΚ Ίδρυσης: 2888/Β/08.06.2022)

Αποστολή, σκοπιμότητα και στοχοθεσία του Εργαστηρίου Διοικητικών, Ψηφιακών και Εκπαιδευτικών  Ικανοτήτων του Τμήματος  Διοίκησης Επιχειρήσεωντου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Στοχοθεσία του εργαστηρίου 

Το Εργαστήριο καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στο χώρο  της ανάπτυξης των ικανοτήτων των εργαζομένων που απαιτούνται στις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το Εργαστήριο άπτεται των ικανοτήτων που απαιτούνται από τις επιχειρήσεις και οργανισμούς είτε αυτές είναι διοικητικές, είτε ψηφιακές, ερευνητικές είτε εκπαιδευτικές.

Η χρήση καινοτόμων μεθόδων για την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων αποτελεί πρωταρχικό στόχο του εργαστηρίου, με δεδομένη την ανάγκη εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης του προσωπικού των οργανισμών  σε νέες απαιτούμενες από την αγορά εργασίας ικανότητες.

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του Εργαστηρίου είναι οι εξής:

Ι. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

1)      Εκπαίδευση (θεωρητική́ και πρακτική́ άσκηση) φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο σε θέματα

a)       διοικητικών ικανοτήτων (επιχειρηματικότητα, λήψη αποφάσεων, σύγχρονες μορφές επικοινωνίας, ομαδική εργασία, ευέλικτη διοίκηση, κ.λπ.),

b)      ψηφιακών ικανοτήτων (ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, ανάπτυξης λογισμικού, βιομηχανίας 4.0, διαδικτύου των πραγμάτων, ανάλυσης δεδομένων,  κ.λπ.) με εφαρμογή στις επιχειρήσεις,

c)       ερευνητικών ικανοτήτων (διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων, ανάπτυξης ερευνητικών στρατηγικών, μελέτης της αγοράς, σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων, κ.λπ.), και

d)      εκπαιδευτικών ικανοτήτων (ανάπτυξης καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αξιολόγησης εκπαιδευτικής ποιότητας, πιστοποίησης εκπαιδευτικών ικανοτήτων, προσωποποιημένης εκπαίδευσης, βιωματικής εκπαίδευσης, κ.λπ.)

2)      Κάλυψη και υποστήριξη διδακτικών αναγκών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή άλλων Πανεπιστημίων, εφόσον αυτό είναι δυνατό και ζητείται από τα Τμήματα αυτά

3)      Υποστήριξη της εκπόνησης διδακτορικών σπουδών και μεταδιδακτορικών ερευνών

ΙΙ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ

1)      Συνεργασία με ελληνικά και αλλοδαπά ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και άλλους επιστημονικούς φορείς σε περιοχές και θέματα κοινού ενδιαφέροντος

2)      Εκπόνηση ερευνών και ερευνητικών προγραμμάτων είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλες δομές ή ΑΕΙ (εντός ή εκτός Ελλάδος)

3)      Οργάνωση ασκήσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συμποσίων, και παρεμφερών συναντήσεων και εκδηλώσεων με Έλληνες και ξένους ειδικούς στην ανάπτυξη ικανοτήτων.

4)      Συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και δημοσίευση ερευνητικών δεδομένων

5)      Ανάπτυξη δικτύου για πρόσβαση σε δυνάμει συμμετέχοντες και συμμετέχουσες ερευνών

ΙΙΙ. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

1)      Ανάπτυξη καινοτόμων διοικητικών, ψηφιακών και διοικητικών ικανοτήτων για επιχειρήσεις και οργανισμούς.

2)      Διάθεση ανοικτών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, και πλατφορμών διάθεσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

3)      Παραγωγή και δημοσίευση εκπαιδευτικού υλικού, δημοσιευμάτων και εκδόσεων υπό τύπο βιβλίων, άρθρων ή περιοδικών.

4)      Συνεργασία με διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς, επιστημονικές εταιρείες και συλλόγους ανάπτυξης ικανοτήτων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες

5)      Συνεργασία με φορείς ανοικτού λογισμικού, ανοικτών δεδομένων αλλά και παιγνίων βασισμένων στην ευφυΐα και τα δεδομένα.

6)      Συνεργασία με δομές / φορείς που παράγουν και χρησιμοποιούν δεδομένα. 

7)      Παροχή γνωμοδοτήσεων σε θέματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Γ. Σε ποιους απευθύνεται

Το «Εργαστήριο Διοικητικών, Ψηφιακών και Εκπαιδευτικών  Ικανοτήτων» απευθύνεται :

1)      Εργαζόμενους του δημόσιου- ιδιωτικού τομέα

2)      Οργανισμούς Δημοσίου Τομέα

3)      Επιχειρήσεις

4)      Επιμελητήρια

ΘΕΣΜΙΚΑ

Το εργαστήριο ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 2888/Β/08.06.2022 . 

Μετά από εκλογή, ο Παναγιώτης Φιτσιλής, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διορίστηκε ως διευθυντής του Εργαστηρίου Διοικητικών, Ψηφιακών και Εκπαιδευτικών Ικανοτήτων.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κανονισμός Ερευνητικού Εργαστηρίου «Διοικητικών, Ψηφιακών και Εκπαιδευτικών  Ικανοτήτων» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών & Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Διοικητικών, Ψηφιακών και Εκπαιδευτικών  Ικανοτήτων

 Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων  έχει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις για την ενίσχυση του ερευνητικού έργου τη δυνατότητα να ιδρύσει και να λειτουργεί ερευνητικά εργαστήρια που εμπίπτουν στα γνωστικά και ερευνητικά του αντικείμενα.

Άρθρο 1

Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΔΕ) της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών (ΣΟΔΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) Εργαστήριο με την επωνυμία «Διοικητικών, Ψηφιακών και Εκπαιδευτικών  Ικανοτήτων» με σκοπό την εξυπηρέτηση των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

 Άρθρο 2

Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα παρακάτω άρθρα.

 Άρθρο 3

Αποστολή- Σκοπός, Τομείς Δραστηριότητας

Το Εργαστήριο καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στο χώρο  της ανάπτυξης των ικανοτήτων των εργαζομένων που απαιτούνται στις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το Εργαστήριο άπτεται των ικανοτήτων που απαιτούνται από τις επιχειρήσεις και οργανισμούς είτε αυτές είναι διοικητικές, είτε ψηφιακές, ερευνητικές είτε εκπαιδευτικές. Η χρήση καινοτόμων μεθόδων για την ανάπτυξη ικανοτήτων αποτελεί πρωταρχικό στόχο του εργαστηρίου, με δεδομένη την ανάγκη εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης του προσωπικού των οργανισμών  σε νέες απαιτούμενες από την αγορά εργασίας ικανότητες.

 Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του Εργαστηρίου είναι οι εξής:

 Ι. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

1)      Εκπαίδευση (θεωρητική́ και πρακτική́ άσκηση) φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο σε θέματα:

a)       διοικητικών ικανοτήτων (επιχειρηματικότητα, καινοτομίας, έναρξης νέων επιχειρήσεων, λήψης αποφάσεων, ομαδικής εργασίας, ευέλικτης διοίκησης, κ.λπ.),

b)      ψηφιακών ικανοτήτων (ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, ανάπτυξης λογισμικού, βιομηχανίας 4.0, διαδικτύου των πραγμάτων, ανάλυσης δεδομένων,  κ.λπ.) με εφαρμογή στις επιχειρήσεις,

c)       ερευνητικών ικανοτήτων (διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων, ανάπτυξης ερευνητικών στρατηγικών, μελέτης της αγοράς, σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων, κ.λπ.), και

d)      εκπαιδευτικών ικανοτήτων (ανάπτυξης νέων  επαγγελματικών προφίλ, ανάπτυξης καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αξιολόγησης εκπαιδευτικής ποιότητας, πιστοποίησης εκπαιδευτικών ικανοτήτων, προσωποποιημένης εκπαίδευσης, βιωματικής εκπαίδευσης, κ.λπ.)

2)      Κάλυψη και υποστήριξη διδακτικών αναγκών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή άλλων Πανεπιστημίων, εφόσον αυτό είναι δυνατό και ζητείται από τα Τμήματα αυτά

3)      Υποστήριξη της εκπόνησης διδακτορικών σπουδών και μεταδιδακτορικών ερευνών

 ΙΙ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ

1)      Συνεργασία με ελληνικά και αλλοδαπά ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και άλλους επιστημονικούς φορείς σε περιοχές και θέματα κοινού ενδιαφέροντος

2)      Εκπόνηση ερευνών και ερευνητικών προγραμμάτων είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλες δομές ή ΑΕΙ (εντός ή εκτός Ελλάδος)

3)      Οργάνωση ασκήσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συμποσίων, και παρεμφερών συναντήσεων και εκδηλώσεων με Έλληνες και ξένους ειδικούς στην ανάπτυξη ικανοτήτων.

4)      Συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και δημοσίευση ερευνητικών δεδομένων

5)      Ανάπτυξη δικτύου για πρόσβαση σε δυνάμει συμμετέχοντες και συμμετέχουσες ερευνών

 ΙΙΙ. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

1)      Ανάπτυξη καινοτόμων διοικητικών, ψηφιακών, ερευνητικών και διοικητικών ικανοτήτων για επιχειρήσεις και οργανισμούς.

2)      Διάθεση ανοικτών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, και πλατφορμών διάθεσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

3)      Παραγωγή και δημοσίευση εκπαιδευτικού υλικού, δημοσιευμάτων και εκδόσεων υπό τύπο βιβλίων, άρθρων ή περιοδικών.

4)      Συνεργασία με διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς, επιστημονικές εταιρείες και συλλόγους ανάπτυξης ικανοτήτων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες

5)      Συνεργασία με φορείς ανοικτού λογισμικού, ανοικτών δεδομένων αλλά και παιγνίων βασισμένων στην ευφυΐα και τα δεδομένα.

6)      Συνεργασία με δομές / φορείς που παράγουν και χρησιμοποιούν δεδομένα.  

7)      Παροχή γνωμοδοτήσεων σε θέματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 4

Προσωπικό

Η στελέχωση του Εργαστηρίου θα γίνει από μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΕΠ/ΕΤΕΠ και από διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου που υπηρετεί στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων αλλά και στην Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών.. Το ανωτέρω προσωπικό υπηρετεί ήδη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (π.χ. μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ, διοικητικό προσωπικό) και επομένως, δεν θα απαιτηθεί πρόσθετη δαπάνη για μισθούς υπαλλήλων.

Άρθρο 5

Διοίκηση-Αρμοδιότητες

1)      To «Εργαστήριο Διοικητικών, Ψηφιακών και Εκπαιδευτικών  Ικανοτήτων» διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του ΤΔΕ που εκλέγεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 29 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04.08.2017, τ. Α΄), σε συνδυασμό με τις κείμενες διατάξεις.

2)      Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια αναπληρώνεται, σε περίπτωση απουσίας, άδειας ή κωλύματος, από μέλος ΔΕΠ αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου του ιδίου Εργαστηρίου και ειδικότερα από το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

3)      Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/16.07.1982, τ. Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/06.09.2011, τ. Α΄) και επιπλέον:

a)       συντονίζει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου

b)      μεριμνά για τη χρηστή οικονομική διαχείριση των πόρων του Εργαστηρίου

c)       μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας

d)      μεριμνά για την εκπροσώπηση του Εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα του ΠΘ και οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή

e)      μεριμνά για την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου

f)        υποβάλλει ετήσιο απολογισμό δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου

g)       εισηγείται στο Τμήμα την προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και την αποκατάσταση διαπιστωμένων ελλείψεων ή βλαβών, και, στην περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό από το Τμήμα ή το ΠΘ, αξιοποιεί κάθε διαθέσιμη νόμιμη (δημόσια ή ιδιωτική) πηγή  χρηματοδότησης (της ημεδαπής ή της αλλοδαπής)

h)      εισηγείται στο Τμήμα για τους υπεύθυνους προμήθειας αναλώσιμων υλικών και εγκατάστασης, συντήρησης, και αποκατάστασης βλαβών του υλικοτεχνικού εξοπλισμού

i)        ορίζει ως αναπληρωτή ή αναπληρώτριά του ένα από τα μέλη του Εργαστηρίου σε περίπτωση άδειας, απουσίας ή κωλύματος του ιδίου ή της ιδίας

j)        εποπτεύει το Προσωπικό που έχει τοποθετηθεί στο Εργαστήριο

k)       υπογράφει κάθε έγγραφο που διακινεί το Εργαστήριο και, γενικά, είναι υπεύθυνος ή υπεύθυνη για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του Εργαστηρίου.

 Άρθρο 6

Εγκατάσταση – Υλικοτεχνική Υποδομή

Το «Εργαστήριο Διοικητικών, Ψηφιακών και Εκπαιδευτικών  Ικανοτήτων» λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε χώρο που του παραχωρείται για την εγκατάσταση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την υποστήριξη των διδακτικών, ερευνητικών στόχων και συναφών δράσεων του Εργαστηρίου.

Το Εργαστήριο θα εγκατασταθεί σε υπάρχοντες χώρους του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Στο χώρο αυτό, θα τοποθετηθεί επιγραφή με τον τίτλο του Εργαστηρίου, στην ακόλουθη μορφή και διάταξη:

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Εργαστήριο Διοικητικών, Ψηφιακών και Εκπαιδευτικών  Ικανοτήτων

 Το Εργαστήριο θα εξοπλισθεί, κατά τη φάση ανάπτυξής του, από τα υπάρχοντα επιστημονικά όργανα και απαραίτητα υλικά του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

 Άρθρο 7

Κανόνες Λειτουργίας Εργαστηρίου

1)      Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που λαμβάνει χώρα στο Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου/άλλης δράσης ή/και συνάντησης που έχει αποφασιστεί και εγκριθεί και καθορίζει την προτεραιότητα για τη χρήση των χώρων και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

2)      Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία των μονάδων του Εργαστηρίου, τη χρήση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού που ανήκει σ’ αυτό, την παραμονή των απασχολούμενων (επιστημονικού προσωπικού, φοιτητών και φοιτητριών, επισκεπτών και επισκεπτριών) στους χώρους, την τήρηση κανόνων υγείας και ασφάλειας, καθώς και την προστασία του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων από βλάβες.

3)      Η χρήση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον Διευθυντή ή την Διευθύντρια.

4)      Υλικοτεχνικός εξοπλισμός που παραδίδεται για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου επιστρέφεται μετά τη χρήση του στην κατάσταση στην οποία είχε παραδοθεί.

5)      Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας, το άτομο στο οποίο είχε παραδοθεί ο εξοπλισμός υποχρεούται να αντικαταστήσει τις ζημιές με κάθε πρόσφορο τρόπο.

6)      Η Συνέλευση του ΤΔΕ δύναται να αναθεωρεί τον Κανονισμό Λειτουργίας του «Εργαστηρίου Διοικητικών, Ψηφιακών και Εκπαιδευτικών  Ικανοτήτων» ώστε να ανταποκρίνεται με πιο ολοκληρωμένο τρόπο στις εκάστοτε εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Εργαστηρίου.

 Άρθρο 8

Πόροι- Έσοδα

Τα έσοδα του Εργαστηρίουθα προέρχονται από:

1)      κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλου είδους οικονομική ενίσχυση από φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που καταλείπονται στο ΠΘ για τους στόχους του Εργαστηρίου,

2)      τη συμμετοχή σε ελληνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή ερευνητικά προγράμματα,

3)      την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το Άρθρο 1, παράγραφος 1 και τα Άρθρα 2 και 3  του ΠΔ 159/1984 (ΦΕΚ 53/27.04.1984, τ. Α΄),

4)      τη διάθεση εκπαιδευτικών, ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων και υπηρεσιών,

5)      τη διοργάνωση συνεδρίων, επιμορφωτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, ημερίδων, συμποσίων και χειμερινών/θερινών σχολείων,

6)      τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

7)      την εκτέλεση ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και εν γένει επιστημονικών δράσεων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων (π.χ. Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄& Β΄ βαθμού, ΜΚΟ, άλλα ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής κοκ), και

8)      κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

 Επομένωςθα λειτουργεί με ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό ή την τακτική επιχορήγηση του ΠΘ.

 Άρθρο 9

Τηρούμενα βιβλία

1)    Για τις ανάγκες του «Εργαστηρίου Διοικητικών, Ψηφιακών και Εκπαιδευτικών  Ικανοτήτων» τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία, κατάλογοι και αρχεία (σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή):

α) Πρωτόκολλο εισερχόμενης-εξερχόμενης (έντυπης ή ηλεκτρονικής) αλληλογραφίας

β) Φάκελος οικονομικών στοιχείων έτους

γ) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων

δ) Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, λοιπού έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού

ε) Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων

στ) Αρχείο επιστημονικών δραστηριοτήτων του Προσωπικού

ζ) Βιβλίο μεταβολών προσωπικού

2)    Με απόφαση του Διευθυντή ή της Διευθύντριας μπορεί ακόμα να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο, φάκελος ή κατάλογος στοιχείων, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, που κρίνεται απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου.

 Άρθρο 10

Τίτλος-Σφραγίδα

1)    Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Διοικητικών, Ψηφιακών και Εκπαιδευτικών  Ικανοτήτων» και στην Αγγλική γλώσσα «LaboratoryofManagement, Digital, ResearchandEducationalSkills» και αναγράφεται σε κάθε έντυπό του. 

2)    Το Εργαστήριο για τη βέλτιστη και ενιαία προβολή του επιστημονικού του έργου και δράσεων θα χρησιμοποιεί στα έγγραφα και την εν γένει επικοινωνία του στην ημεδαπή και την αλλοδαπή διακριτή οπτική ταυτότητα (σύμβολο/λογότυπος) είτε στην ελληνική είτε την αγγλική γλώσσα.

3)    Τη μέριμνα για τη λογοτύπηση του Εργαστηρίου την έχει ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια, που δύναται να αναθέσει την εργασία της δημιουργίας ενιαίας οπτικής ταυτότητας (στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα) σε φυσικά πρόσωπα ή φορείς (π.χ. δημιουργικά γραφεία) της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής.

4)    Το Εργαστήριο θα χρησιμοποιεί για τα έγγραφα, την αλληλογραφία του και την εν γένει επικοινωνία του στην ημεδαπή στρογγυλή σφραγίδα, όμοια με αυτή του ΤΔΕ και με την προσθήκη του τίτλου του. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική γλώσσα θα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για τα έγγραφα, την αλληλογραφία του και την εν γένει επικοινωνία του  με την αλλοδαπή.

 Άρθρο 11

Δεοντολογία

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου εναρμονίζονται με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.

 Άρθρο 12

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διευθυντής : Πάνος Φιτσιλής, Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

ΕΡΓΑ

Agile2Learn (Innovative Agile Project Based Learning)

CRISIS (Competences for Resilient Smart Cities’ Staff)

OpenDCO (Open Data City Officer)

elΕλληνικά