Τμήμα Διοικησης Επιχειρήσεων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

(ΦΕΚ Ίδρυσης: 1125/Β/14.03.2021)

Αποστολή, σκοπιμότητα και στοχοθεσία του Εργαστηρίου Επιχειρηματικής Αναλυτικής του Τμήματος  Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Α. Γενικά

Το Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αναλυτικής (ΕΕΑ) εστιάζει στις επιστημονικές διεργασίες που μετασχηματίζουν τα δεδομένα σε γνώση, με σκοπό τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Τα μέλη του – ερευνητές και φοιτητές θα χρησιμοποιούν μια ποικιλία υπολογιστικών και στατιστικών μεθόδων για να διερευνήσουν προβλήματα που αφορούν στη διοίκηση επιχειρήσεων και τους οργανισμών.

Το ΕΕΑ βασίζεται στην εκτίμηση ότι οι οργανισμοί του μέλλοντος θα ανασυγκροτηθούν ριζικά με ανακαλύψεις στην επιστήμη των δεδομένων (datascience) και στην επιχειρηματική αναλυτική (businessanalytics), επιφέροντας θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεων διαχειρίζονται τους ανθρώπους, τις λειτουργίες και το μάρκετινγκ. Επιδίωξη του ΕΑΑ είναι η ανάπτυξη έρευνας υψηλού αντίκτυπου σε συνεργασία με οργανισμούς που θα διαμορφώσουν αυτό το μέλλον.

Το ΕΕΑ συνεργάζεται με την ανώτερη και τεχνική διοίκηση οργανισμών που έχουν προβλήματα, ανθρώπους και σύνολα δεδομένων που τους τοποθετούν στην πρώτη γραμμή αυτού του δυναμικού τομέα, επειδή αυτοί οι οργανισμοί επιταχύνουν τις ακαδημαϊκές ανακαλύψεις και τον κοινωνικό αντίκτυπο.

Β. Στοχοθεσία του Εργαστηρίου

Με βάση τα προαναφερθέντα, οι στόχοι λειτουργίας του Εργαστηρίου Επιχειρηματικής Αναλυτικής είναι οι ακόλουθοι:

 

  1. Η παραγωγή γνώσης στο χώρο της επιστήμης δεδομένων και της επιχειρηματικής αναλυτικής και επιχειρηματικής ευφυΐας.

  1. Η ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ ακαδημαϊκών που εστιάζουν στις επιχειρήσεις και ειδικών στην επιστήμη των δεδομένων.

  1. Η ανάπτυξη έρευνας αιχμής στο πως η επιχειρηματική αναλυτική, τα δεδομένα και η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζουν τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και την κοινωνία γενικότερα.

Γ. Σε ποιους απευθύνεται

Το Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αναλυτικής απευθύνεται:

 

  1. Σε ακαδημαϊκούς που εργάζονται στις περιοχές της επιστήμης δεδομένων, της διοίκησης και οικονομίας, της τεχνητής νοημοσύνης και της πληροφορικής γενικότερα, της βιοχημείας και βιοτεχνολογίας, της ιατρικής, του αστικού σχεδιασμού, και γενικότερα των επιστημόνων που παράγουν έρευνα με τη χρήση των δεδομένων.

  1. Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που παράγουν δεδομένα και μπορούν να τα αξιοποιήσουν για τη λήψη αποφάσεων βασισμένων σε τεκμήρια.

 1. Σε ερευνητικά κέντρα που δραστηριοποιούνται στις περιοχές που εστιάζει το εργαστήριο.
 

 

ΘΕΣΜΙΚΑ

Το εργαστήριο ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 1125/Β/14.03.2021 ενώ με το ΦΕΚ 432/ΥΟΔΔ/26.05.21 διορίστηκε μετά από εκλογή ο Δημήτρης Τσέλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως διευθυντής του.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

Κανονισμός Ερευνητικού Εργαστηρίου Επιχειρηματικής Αναλυτικής, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών & Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ

 Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων  έχει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις για την ενίσχυση του ερευνητικού έργου τη δυνατότητα να ιδρύσει και να λειτουργεί ερευνητικά εργαστήρια που εμπίπτουν στα γνωστικά και ερευνητικά του αντικείμενα.

Άρθρο 1

Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΔΕ) της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών (ΣΟΔΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) Εργαστήριο με την επωνυμία «Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αναλυτικής» με σκοπό την εξυπηρέτηση των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών στα γνωστικά αντικείμενα της Επιχειρηματικής Αναλυτικής (BusinessAnalytics), Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BusinessIntelligence) και των συναφών γνωστικών πεδίων.

 Άρθρο 2

Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα παρακάτω άρθρα.

 Άρθρο 3

Αποστολή- Σκοπός, Τομείς Δραστηριότητας

Το Εργαστήριο καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στο χώρο  της Επιχειρηματικής Αναλυτικής και Ευφυΐας. Το Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αναλυτικής ασχολείται με τα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης δεδομένων, της ανάλυσης δεδομένων, της λήψης αποφάσεων βασισμένων σε τεκμήρια, της τεχνητής νοημοσύνης και γενικότερα της «ευφυΐας» στην επιστήμη της Διοίκησης, συνδυαστικά με την επιστήμη των υπολογιστών.

 Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του Εργαστηρίου είναι οι εξής:

 Ι. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

 •          Εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση) φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε θέματα επιχειρηματικής αναλυτικής (businessanalytics), επιχειρηματικής ευφυΐας (businessintelligence), επιστήμης δεδομένων (datascience), ανάλυσης δεδομένων (dataanalytics), ψηφιακού μετασχηματισμού (digitaltransformation) των επιχειρήσεων και οργανισμών, της λήψης αποφάσεων βασισμένες σε τεκμήρια (evidencebaseddecision) και της τεχνητής νοημοσύνης (artificialintelligence) με εφαρμογή στις επιχειρήσεις.
 •          Κάλυψη και υποστήριξη διδακτικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή άλλων Πανεπιστημίων, εφόσον αυτό είναι δυνατό και ζητείται από τα Τμήματα αυτά
 • Υποστήριξη της εκπόνησης διδακτορικών σπουδών και μεταδιδακτορικών ερευνών

 ΙΙ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ

 •          Συνεργασία με ελληνικά και αλλοδαπά ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και άλλους επιστημονικούς φορείς σε περιοχές και θέματα κοινού ενδιαφέροντος
 •          Εκπόνηση ερευνών και ερευνητικών προγραμμάτων είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλες δομές ή ΑΕΙ (εντός ή εκτός Ελλάδος)
 •          Οργάνωση ασκήσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συμποσίων, και παρεμφερών συναντήσεων και εκδηλώσεων με Έλληνες και ξένους ειδικούς στην Επιχειρηματική Ευφυΐα.
 •          Συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και δημοσίευση ερευνητικών δεδομένων
 •          Ανάπτυξη δικτύου για πρόσβαση σε δυνάμει συμμετέχοντες και συμμετέχουσες ερευνών

 ΙΙΙ. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 •          Ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων για επιχειρήσεις και οργανισμούς.  
 •          Παραγωγή και δημοσίευση εκπαιδευτικού υλικού, δημοσιευμάτων και εκδόσεων υπό τύπο βιβλίων, άρθρων ή περιοδικών.
 •          Συνεργασία με φορείς ανοικτού λογισμικού, ανοικτών δεδομένων αλλά και παιγνίων βασισμένων στην ευφυΐα και τα δεδομένα.
 •          Συνεργασία με δομές / φορείς που παράγουν και χρησιμοποιούν δεδομένα.  
 •          Παροχή γνωμοδοτήσεων σε θέματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 • Διάθεση ανοικτών δεδομένων και πλατφορμών διάθεσης δεδομένων και αναλύσεων.
 • Ευαισθητοποίηση, επιμόρφωση, εξειδικευμένη κατάρτιση για θέματα παραγωγής, επεξεργασίας, ανάλυσης δεδομένων και λήψης αποφάσεων φορέων της ευρύτερης κοινότητας
 • Συνεργασία με επιστημονικές εταιρείες και συλλόγους Επιστημών Δεδομένων και Επιχειρηματικής Ευφυΐας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες

Άρθρο 4

Προσωπικό

Η στελέχωση του Εργαστηρίου θα γίνει από μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΕΠ/ΕΤΕΠ και από διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου που υπηρετεί στο Τμήμα Διοίκησης ΕπιχειρήσεωνΤο ανωτέρω προσωπικό υπηρετεί ήδη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (π.χ. μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ, διοικητικό προσωπικό) και επομένως, δεν θα απαιτηθεί πρόσθετη δαπάνη για μισθούς υπαλλήλων.

Άρθρο 5

Διοίκηση-Αρμοδιότητες

 1.     Το Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αναλυτικής διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του ΤΔΕ που εκλέγεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 29 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04.08.2017, τ. Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν.4692/20 (ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020) και την αριθμ.77561/Ζ1/19.6.2020 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2481/Β/22-6-2020).
 2.     Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια αναπληρώνεται, σε περίπτωση απουσίας, άδειας ή κωλύματος, από μέλος ΔΕΠ αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου του ιδίου Εργαστηρίου και ειδικότερα από το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.
 3.     Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/16.07.1982, τ. Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/06.09.2011, τ. Α΄) και επιπλέον:
 •          συντονίζει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου
 •          μεριμνά για τη χρηστή οικονομική διαχείριση των πόρων του Εργαστηρίου
 •          μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας
 •          μεριμνά για την εκπροσώπηση του Εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα του ΠΘ και οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή
 •          μεριμνά για την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου
 •          υποβάλλει ετήσιο απολογισμό δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου
 •          εισηγείται στο Τμήμα την προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και την αποκατάσταση διαπιστωμένων ελλείψεων ή βλαβών, και, στην περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό από το Τμήμα ή το ΠΘ, αξιοποιεί κάθε διαθέσιμη νόμιμη (δημόσια ή ιδιωτική) πηγή  χρηματοδότησης (της ημεδαπής ή της αλλοδαπής)
 •          εισηγείται στο Τμήμα για τους υπεύθυνους προμήθειας αναλώσιμων υλικών και εγκατάστασης, συντήρησης, και αποκατάστασης βλαβών του υλικοτεχνικού εξοπλισμού
 •          ορίζει ως αναπληρωτή ή αναπληρώτριά του ένα από τα μέλη του Εργαστηρίου σε περίπτωση άδειας, απουσίας ή κωλύματος του ιδίου ή της ιδίας
 •          εποπτεύει το Προσωπικό που έχει τοποθετηθεί στο Εργαστήριο
 •          υπογράφει κάθε έγγραφο που διακινεί το Εργαστήριο και, γενικά, είναι υπεύθυνος ή υπεύθυνη για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του Εργαστηρίου.

 Άρθρο 6

Εγκατάσταση – Υλικοτεχνική Υποδομή

 1.     Το Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αναλυτικής λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε χώρο που του παραχωρείται για την εγκατάσταση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την υποστήριξη των διδακτικών, ερευνητικών στόχων και συναφών δράσεων του Εργαστηρίου.
 2.     Το Εργαστήριο θα εγκατασταθεί σε υπάρχοντες χώρους του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΟΥ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στην αίθουσα 5 του 1ου ορόφου και στα γραφεία 14 και 15 του Υπογείου του κτιρίου Διοίκησης Επιχειρήσεων – Ψηφιακών Συστημάτων. Επιπλέον, θα μοιράζεται και το διδακτήριο 1 στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης Επιχειρήσεων – Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
 3.     Στο χώρο αυτό, θα τοποθετηθεί επιγραφή με τον τίτλο του Εργαστηρίου, στην ακόλουθη μορφή και διάταξη:

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αναλυτικής

 1. Το Εργαστήριο θα εξοπλισθεί, κατά τη φάση ανάπτυξής του, από τα υπάρχοντα επιστημονικά όργανα και απαραίτητα υλικά του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

 Άρθρο 7

Κανόνες Λειτουργίας Εργαστηρίου

 1.        Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που λαμβάνει χώρα στο Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου/άλλης δράσης ή/και συνάντησης που έχει αποφασιστεί και εγκριθεί και καθορίζει την προτεραιότητα για τη χρήση των χώρων και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
 2.        Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία των μονάδων του Εργαστηρίου, τη χρήση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού που ανήκει σ’ αυτό, την παραμονή των απασχολούμενων (επιστημονικού προσωπικού, φοιτητών και φοιτητριών, επισκεπτών και επισκεπτριών) στους χώρους, την τήρηση κανόνων υγείας και ασφάλειας, καθώς και την προστασία του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων από βλάβες.
 3.        Η χρήση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον Διευθυντή ή την Διευθύντρια.
 4.        Υλικοτεχνικός εξοπλισμός που παραδίδεται για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου επιστρέφεται μετά τη χρήση του στην κατάσταση στην οποία είχε παραδοθεί.
 5.        Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας, το άτομο στο οποίο είχε παραδοθεί ο εξοπλισμός υποχρεούται να αντικαταστήσει τις ζημιές με κάθε πρόσφορο τρόπο.
 6.        Η Συνέλευση του ΤΔΕ δύναται να αναθεωρεί τον «Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου Επιχειρηματικής Αναλυτικής» ώστε να ανταποκρίνεται με πιο ολοκληρωμένο τρόπο στις εκάστοτε εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Εργαστηρίου.

 Άρθρο 8

Πόροι- Έσοδα

 1.     Το Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αναλυτικής λειτουργεί με ίδιους πόρους και δεν βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό ή την τακτική επιχορήγηση του ΠΘ (Άρθρο 96 του Ν. 4310/2014, ΦΕΚ 258/08.12.2014, τ. Α΄, όπως προστέθηκε στο Άρθρο 80, του Ν. 4009/2011, ΦΕΚ 195/06.09.2011, τ. Α και ισχύει με το Άρθρο 60 του Ν. 4386/2016, ΦΕΚ 83/11.05.2016, τ. Α΄).
 2.     Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:

α) κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλου είδους οικονομική ενίσχυση από φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που καταλείπονται στο ΠΘ για τους στόχους του Εργαστηρίου

β) τη συμμετοχή σε ελληνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή ερευνητικά προγράμματα

γ) την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το Άρθρο 1, παράγραφος 1 και τα Άρθρα 2 και 3  του ΠΔ 159/1984 (ΦΕΚ 53/27.04.1984, τ. Α΄)

δ) τη διάθεση εκπαιδευτικών, ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων και υπηρεσιών

ε) τη διοργάνωση συνεδρίων, επιμορφωτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, ημερίδων, συμποσίων και χειμερινών/θερινών σχολείων

στ) τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ζ) την εκτέλεση ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και εν γένει επιστημονικών δράσεων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων (π.χ. Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄& Β΄ βαθμού, ΜΚΟ, άλλα ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής κοκ).

η) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

 Άρθρο 9

Τηρούμενα βιβλία

 1.     Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Επιχειρηματικής Αναλυτικής τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία, κατάλογοι και αρχεία (σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή):

α) Πρωτόκολλο εισερχόμενης-εξερχόμενης (έντυπης ή ηλεκτρονικής) αλληλογραφίας

β) Φάκελος οικονομικών στοιχείων έτους

γ) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων

δ) Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, λοιπού έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού

ε) Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων

στ) Αρχείο επιστημονικών δραστηριοτήτων του Προσωπικού

ζ) Βιβλίο μεταβολών προσωπικού

 1.     Με απόφαση του Διευθυντή ή της Διευθύντριας μπορεί ακόμα να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο, φάκελος ή κατάλογος στοιχείων, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, που κρίνεται απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου.

 Άρθρο 10

Τίτλος-Σφραγίδα

 1.     Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αναλυτικής» και στην Αγγλική γλώσσα «BusinessAnalyticsLaboratory ” και αναγράφεται σε κάθε έντυπό του. 
 2.     Το Εργαστήριο για τη βέλτιστη και ενιαία προβολή του επιστημονικού του έργου και δράσεων θα χρησιμοποιεί στα έγγραφα και την εν γένει επικοινωνία του στην ημεδαπή και την αλλοδαπή διακριτή οπτική ταυτότητα (σύμβολο/λογότυπος) είτε στην ελληνική είτε την αγγλική γλώσσα.
 3.     Τη μέριμνα για τη λογοτύπηση του Εργαστηρίου την έχει ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια, που δύναται να αναθέσει την εργασία της δημιουργίας ενιαίας οπτικής ταυτότητας (στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα) σε φυσικά πρόσωπα ή φορείς (π.χ. δημιουργικά γραφεία) της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής.
 4.     Το Εργαστήριο θα χρησιμοποιεί για τα έγγραφα, την αλληλογραφία του και την εν γένει επικοινωνία του στην ημεδαπή στρογγυλή σφραγίδα, όμοια με αυτή του ΤΔΕ και με την προσθήκη του τίτλου του. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική γλώσσα θα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για τα έγγραφα, την αλληλογραφία του και την εν γένει επικοινωνία του  με την αλλοδαπή.

 Άρθρο 11

Δεοντολογία

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου εναρμονίζονται με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.

 Άρθρο 12

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 • Ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων για επιχειρήσεις και οργανισμούς. 
 • Παραγωγή και δημοσίευση εκπαιδευτικού υλικού, δημοσιευμάτων και εκδόσεων υπό τύπο βιβλίων, άρθρων ή περιοδικών.
 • Διάθεση ανοικτών δεδομένων και πλατφορμών διάθεσης δεδομένων και αναλύσεων.
 • Ευαισθητοποίηση, επιμόρφωση, εξειδικευμένη κατάρτιση για θέματα παραγωγής, επεξεργασίας, ανάλυσης δεδομένων και λήψης αποφάσεων φορέων της ευρύτερης κοινότητας

 

elΕλληνικά