Αναζήτηση
Filters
Close

Εργαστήριο Διοικητικών, Ψηφιακών και Εκπαιδευτικών Ικανοτήτων

(ΦΕΚ Ίδρυσης: 2888/Β/08.06.2022)

Αποστολή, σκοπιμότητα και στοχοθεσία του Εργαστηρίου Διοικητικών, Ψηφιακών και Εκπαιδευτικών  Ικανοτήτων του Τμήματος  Διοίκησης Επιχειρήσεωντου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Στοχοθεσία του εργαστηρίου 

Το Εργαστήριο καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στο χώρο  της ανάπτυξης των ικανοτήτων των εργαζομένων που απαιτούνται στις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το Εργαστήριο άπτεται των ικανοτήτων που απαιτούνται από τις επιχειρήσεις και οργανισμούς είτε αυτές είναι διοικητικές, είτε ψηφιακές, ερευνητικές είτε εκπαιδευτικές.

Η χρήση καινοτόμων μεθόδων για την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων αποτελεί πρωταρχικό στόχο του εργαστηρίου, με δεδομένη την ανάγκη εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης του προσωπικού των οργανισμών  σε νέες απαιτούμενες από την αγορά εργασίας ικανότητες.

 

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του Εργαστηρίου είναι οι εξής:

 

Ι. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

1)      Εκπαίδευση (θεωρητική́ και πρακτική́ άσκηση) φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο σε θέματα

a)       διοικητικών ικανοτήτων (επιχειρηματικότητα, λήψη αποφάσεων, σύγχρονες μορφές επικοινωνίας, ομαδική εργασία, ευέλικτη διοίκηση, κ.λπ.),

b)      ψηφιακών ικανοτήτων (ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, ανάπτυξης λογισμικού, βιομηχανίας 4.0, διαδικτύου των πραγμάτων, ανάλυσης δεδομένων,  κ.λπ.) με εφαρμογή στις επιχειρήσεις,

c)       ερευνητικών ικανοτήτων (διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων, ανάπτυξης ερευνητικών στρατηγικών, μελέτης της αγοράς, σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων, κ.λπ.), και

d)      εκπαιδευτικών ικανοτήτων (ανάπτυξης καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αξιολόγησης εκπαιδευτικής ποιότητας, πιστοποίησης εκπαιδευτικών ικανοτήτων, προσωποποιημένης εκπαίδευσης, βιωματικής εκπαίδευσης, κ.λπ.)

2)      Κάλυψη και υποστήριξη διδακτικών αναγκών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή άλλων Πανεπιστημίων, εφόσον αυτό είναι δυνατό και ζητείται από τα Τμήματα αυτά

3)      Υποστήριξη της εκπόνησης διδακτορικών σπουδών και μεταδιδακτορικών ερευνών

 

ΙΙ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ

1)      Συνεργασία με ελληνικά και αλλοδαπά ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και άλλους επιστημονικούς φορείς σε περιοχές και θέματα κοινού ενδιαφέροντος

2)      Εκπόνηση ερευνών και ερευνητικών προγραμμάτων είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλες δομές ή ΑΕΙ (εντός ή εκτός Ελλάδος)

3)      Οργάνωση ασκήσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συμποσίων, και παρεμφερών συναντήσεων και εκδηλώσεων με Έλληνες και ξένους ειδικούς στην ανάπτυξη ικανοτήτων.

4)      Συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και δημοσίευση ερευνητικών δεδομένων

5)      Ανάπτυξη δικτύου για πρόσβαση σε δυνάμει συμμετέχοντες και συμμετέχουσες ερευνών

 

ΙΙΙ. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

1)      Ανάπτυξη καινοτόμων διοικητικών, ψηφιακών και διοικητικών ικανοτήτων για επιχειρήσεις και οργανισμούς.

2)      Διάθεση ανοικτών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, και πλατφορμών διάθεσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

3)      Παραγωγή και δημοσίευση εκπαιδευτικού υλικού, δημοσιευμάτων και εκδόσεων υπό τύπο βιβλίων, άρθρων ή περιοδικών.

4)      Συνεργασία με διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς, επιστημονικές εταιρείες και συλλόγους ανάπτυξης ικανοτήτων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες

5)      Συνεργασία με φορείς ανοικτού λογισμικού, ανοικτών δεδομένων αλλά και παιγνίων βασισμένων στην ευφυΐα και τα δεδομένα.

6)      Συνεργασία με δομές / φορείς που παράγουν και χρησιμοποιούν δεδομένα. 

7)      Παροχή γνωμοδοτήσεων σε θέματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Γ. Σε ποιους απευθύνεται

Το «Εργαστήριο Διοικητικών, Ψηφιακών και Εκπαιδευτικών  Ικανοτήτων» απευθύνεται :

1)      Εργαζόμενους του δημόσιου- ιδιωτικού τομέα

2)      Οργανισμούς Δημοσίου Τομέα

3)      Επιχειρήσεις

4)      Επιμελητήρια