Προπτυχιακές Σπουδές

Στόχος του Προγράμματος Σπουδών του νέου Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η παροχή γνώσης σε θέματα που άπτονται της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα τόσο ποιοτικής όσο και ποσοτικής προσέγγισης, τα οποία καθιστούν τους πτυχιούχους ικανούς να αναλύουν και να κατανοούν την λειτουργία των επιχειρήσεων στο σύγχρονο περιβάλλον αλλά και να εντοπίζουν τις πολιτικές και πρακτικές που βελτιστοποιούν την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά τους. Για την απόκτηση του πτυχίου (από το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020) απαιτείται επιτυχής εξέταση σε 36 υποχρεωτικά μαθήματα, σε 4 μαθήματα επιλογής, και σε 4 μαθήματα Ξένης Γλώσσας. Εναλλακτικά, στο 4ο έτος σπουδών, ο φοιτητής αντί ενός μαθήματος επιλογής, δύναται να εκπονήσει πτυχιακή εργασία. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές μπορούν να εργαστούν ως στελέχη, επιχειρήσεων, οργανισμών του δημοσίου και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, είτε να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.