Διδάσκοντες από άλλα Τμήματα

Καθηγητές Τηλέφωνο e-mail    
Γεώργιος Θεοδωσίου 2410-684465 geortheo@yahoo.gr    
Ιωάννης Παπαδημόπουλος 2410-684589 j_papdim@otenet.gr    
Παναγιώτης Φιτσιλής 2410-684588 fitsilis@uth.gr    
Αναπληρωτές Καθηγητές        
Στέλιος Κουκούμιαλος  2410-684338 skoukoum@teilar.gr