Περιγράμματα Μαθημάτων

Κατεβάστε το αρχείο με τα Περιγράμματα Μαθημάτων σε μορφή pdf.

 

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου

ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΕ01)

Ιστορική αναδρομή της διοίκησης, βασικές θεωρίες της διοίκησης, μορφές και σημασία  προγραμματισμού,  στρατηγικός προγραμματισμός, λήψη αποφάσεων, αρχές οργάνωσης και μορφές τμηματοποίησης, διεύθυνση και ηγεσία, προσεγγίσεις και θεωρίες ηγεσίας, αρχές και ρόλος της επικοινωνίας, μορφές και ρόλος ελέγχου.

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΟΑ01)

Η Μικροοικονομική μελετά την οικονομική συμπεριφορά των οικονομικών μονάδων, δηλ. του καταναλωτή (ή νοικοκυριού) και του παραγωγού (ή επιχείρησης). Συγκεκριμένα, αναλύει α) τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα νοικοκυριά αποφασίζουν ποια αγαθά και σε τι ποσότητες θα τα αγοράσουν, τις τιμές που είναι διατεθειμένα να πληρώσουν για να τα αγοράσουν, καθώς και τις τιμές στις οποίες θα διαθέσουν τους παραγωγικούς συντελεστές που έχουν στην ιδιοκτησία τους, και β) τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι επιχειρήσεις αποφασίζουν τις ποσότητες παραγωγικών συντελεστών που θα αγοράσουν, ποια προϊόντα θα παράγουν, σε ποια ποσότητα θα τα παράγουν και σε τι τιμή θα τα πουλήσουν. Στα πλαίσια αυτά παρουσιάζονται ο οικονομικός τρόπος σκέψης, οι παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας, οι έννοιες της ζήτησης και προσφοράς και των ελαστικοτήτων τους, η θεωρία καταναλωτικής επιλογής, οι θεωρίες παραγωγής και κόστους και η συμπεριφορά της επιχείρησης στις διαφορετικές δομές αγορών.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΜ01)

Πραγματική συνάρτηση μιας μεταβλητής (γραμμική, εκθετική, λογαριθμική), μελέτη και γραφική παράσταση καμπυλών δευτέρου βαθμού (κύκλος, παραβολή, υπερβολή, έλλειψη), Μελέτη και γραφική παράσταση συναρτήσεων μιας μεταβλητής, Μερική Παράγωγος, Ολικό διαφορικό, Ολική παράγωγος, Βελτιστοποίηση Πραγματικών Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών με και χωρίς περιορισμούς, Μέθοδος Πολλαπλασιαστών Lagrange, Πίνακες, Ορίζουσα Πίνακα, Επίλυση γραμμικών συστημάτων με τη μέθοδο Cramer, Συνθήκες δεύτερης τάξης στη βελτιστοποίηση συναρτήσεων πολλών μεταβλητών με χρήση Εσσιανού πίνακα, Αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα, Διαφορικές εξισώσεις και εξισώσεις διαφορών.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΚ01)

Έννοια δικαίου. Κλάδοι, διακρίσεις πηγές δικαίου. Γενικές αρχές Αστικού Δικαίου.  Ικανότητα Δικαίου. Φυσικά και νομικά πρόσωπα. Διακρίσεις δικαιωμάτων. Κτήση, απώλεια, άσκηση, προστασία δικαιώματος. Δικαιοπραξία. Αιρέσεις και προθεσμίες. Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα. Ενοχικό Δίκαιο. Είδη και λειτουργία ενοχών. Σημαντικές συμβάσεις. Δωρεά, Πώληση, Ανταλλαγή, Σύμβαση Εργασίας, Σύμβαση Έργου, Μεσιτεία, Εντολή, Δάνειο, Χρησιδάνειο, Παρακαταθήκη. Εγγύηση. Leasing, κλπ..

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι (ΠΛ01)

Η έννοια της πληροφορίας και των πληροφοριακών δεδομένων, Εξέλιξη των υπολογιστικών συστημάτων, Αρχιτεκτονική των ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων, Στοιχεία αριθμητικής των υπολογιστών, Υλικό των σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων, Λογισμικό διαχείρισης και ελέγχου του υπολογιστή, Λειτουργικά συστήματα για PC και διασύνδεση με τον χρήστη (GUI, Windows, Unix, Linux), Πακέτα λογισμικού και εργαλεία παραγωγικότητας, Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, Λογισμικό λογιστικού φύλλου, Λογισμικό διαχείρισης δεδομένων, Λογισμικό παρουσιάσεων με γραφικά, Σουίτες λογισμικού, Φυλλομετρητές ιστού.

 

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα εαρινού εξαμήνου

ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΜΚ01)

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ και την ιστορία του, το περιβάλλον του Μάρκετινγκ και η συμβολή του για τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, τμηματοποίηση, της αγοράς και η τοποθέτηση, καταναλωτές και η αγοραστική τους συμπεριφορά, έρευνα μάρκετινγκ, σχεδιασμός, περιεχόμενο και στρατηγική προϊόντος, πολιτικές τιμολόγησης, στόχοι και πολιτικές τιμολόγησης, διανομή προϊόντων και ανάπτυξη καναλιών διανομής, προώθηση προϊόντων, ψηφιακό μάρκετινγκ και σχέδιο μάρκετινγκ.

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΟΑ02)

H Μακροοικονομική μελετά τη συμπεριφορά και τα προβλήματα του οικονομικού συστήματος στο σύνολό του. Ο στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τη σημασία και τη χρησιμότητα των μακροοικονομικών μεγεθών για το νοικοκυριό και την επιχείρηση. Τα θέματα που μελετώνται περιλαμβάνουν την έννοια και τους στόχους της μακροοικονομικής πολιτικής, τον ρόλο του Κράτους στη διαμόρφωση της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, τη σχέση μεταξύ του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και της συνολικής κατανάλωσης και αποταμίευσης, και τους παράγοντες που προσδιορίζουν το μέγεθος των επενδύσεων. Επιπλέον, μελετώνται η σημασία της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, το υπόδειγμα της συνολικής ζήτησης και συνολικής προσφοράς και η σημασία της άσκησης της μακροοικονομικής πολιτικής στα πλαίσια του υποδείγματος αυτού. Τέλος, εξετάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, τη λειτουργία των αγορών χρήματος, το ύψος των επιτοκίων, τον πληθωρισμό, την ανεργία, την απασχόληση, τα ελλείμματα του προϋπολογισμού του δημόσιου τομέα και το μέγεθος του δημόσιου χρέους.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΜ02)

Περιγραφική στατιστική (παράμετροι κεντρικής τάσης και θέσης, μεταβλητότητα, ομαδοποιημένα δεδομένα), Πιθανότητες (ατομικές, σύνθετες, υπό συνθήκη), Τα θεωρήματα της ολικής πιθανότητας και του Bayes, Διακριτές και συνεχείς τυχαίες μεταβλητές (Δυωνυμική, Poisson, Κανονική κλπ.), Δειγματοληψία και δειγματικές κατανομές (κεντρικό οριακό θεώρημα, κατανομές student-t, χ2, F), Διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι υπόθεσης πληθυσμιακών παραμέτρων (μέσος, ποσοστό, διακύμανση) για έναν πληθυσμό, Σύγκριση δυο πληθυσμών, Η μέθοδος της ανάλυσης διακύμανσης.     

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (ΛΧ01)

Εννοιολογικό πλαίσιο της χρηματοοικονομικής λογιστικής, Λογιστική μονάδα, Λογιστική ισότητα, Λογιστικό γεγονός, Λογιστική χρήση, Λογιστικό αποτέλεσμα, Λογαριασμός, Λογιστικές καταστάσεις, Ημερολόγιο και ημερολογιακές εγγραφές, Ισοζύγιο γενικού καθολικού, Εγγραφές προσαρμογής των λογαριασμών, Ημερολογιακές εγγραφές προσδιορισμού του λογιστικού αποτελέσματος, Λογιστικές καταστάσεις τέλους χρήσης, Ημερολογιακές εγγραφές κλεισίματος και ανοίγματος των λογιστικών βιβλίων, Λογιστικά σφάλματα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ (ΠΛ02)

Γλώσσες Προγραμματισμού για επιχειρήσεις (C++, Python, R), Λογισμικό για τον Ιστό (Java, Javascript, Γλώσσα σημείωσης υπερ-κειμένου-HTLM), Υπηρεσίες ιστού, Παγκόσμια πρότυπα και γλώσσες επικοινωνίας στον ιστό, Eπεκτάσιμη γλώσσα σημείωσης-XML (SOAP, WSDL, UDDI), Υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική (SOA), Λογισμικό ανοικτού πηγαίου κώδικα, Υπολογιστική νέφους, Υβριδικές εφαρμογές, Γραφικά στοιχεία, Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων,  Τηλεπικοινωνίες, διαδίκτυο, και ασύρματη τεχνολογία.

 

Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (ΔΕ02)

Εισαγωγή στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά, θεωρίες της ανθρώπινης συμπεριφοράς, αντίληψη, προσωπικότητα, προσωπικές αξίες, στάση και συμπεριφορά, παρακίνηση, επικοινωνία, διαπροσωπικές και διομαδικές συγκρούσεις, ηγεσία, οργανωσιακή κουλτούρα και οργανωσιακό κλίμα,  οργανωσιακή αλλαγή.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΜΚ02)

Σημασία της «Συμπεριφορά Καταναλωτή» για την κατανόηση του σύγχρονου καταναλωτή, για τη διαμόρφωση της στρατηγικής μάρκετινγκ και για τη δημόσια πολιτική, διαδικασία λήψης αποφάσεων του καταναλωτή, υποδείγματα λήψης αποφάσεων, στάδια λήψης αποφάσεων, αντίληψη καταναλωτών, ανάμειξη καταναλωτών, μάθηση καταναλωτών, διαδικασία διαμόρφωσης των στάσεων του καταναλωτή έναντι του επώνυμου προϊόντος και της διαφήμισης, χαρακτηριστικά καταναλωτών, διαδικασίες τμηματοποίησης της αγοράς και τοποθέτησης του προϊόντος, επίδραση ομάδων αναφοράς, καθοδηγητών γνώμης και των πολιτισμικών διαφορών.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (ΛΧ02)

Το θεωρητικό πλαίσιο της χρήσης και της παραγωγής της λογιστικής πληροφόρησης, Πλαίσιο και τρόπος λειτουργίας των Διεθνών λογιστικών προτύπων,  Ειδικά θέματα χρηματοοικονομικής λογιστικής όπως η λογιστική παρουσίαση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, η έρευνα και τεχνολογία, η αποτίμηση αποθεμάτων, η φήμη και πελατεία και οι ασώματες ακινητοποιήσεις,  Μέθοδοι και τεχνικές χρηματοοικονομικής ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων, Έλεγχος και αξιοπιστία λογιστικών καταστάσεων – Ελεγκτική λογιστική.